Kommunförbundet kartlägger digitaliseringen i kommunerna

Under våren 2021 gör Kommunförbundet en kartläggning av digitaliseringen i kommunsektorn. Kartläggningen ska ge bättre förståelse för de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen medför för kommunerna samt vilka konsekvenser digitaliseringen har för kommunernas verksamhet, ledning, resurser och tjänster. I kartläggningen samlar vi också information om det digitala språng som coronapandemin gett upphov till, och kommunernas erfarenheter kring det.

Resultaten från kartläggningen utnyttjas i Kommunförbundets intressebevakningsarbete och beredningen av utvecklingsprojekt i anslutning till digitaliseringen i kommunerna. Resultaten kan också utnyttjas för kommunernas egna behov. Enkäterna genomförs stegvis och även resultaten av dem rapporteras stegvis under 2021 på Kommunförbundets webbplats.  

Enkäterna kartlägger ledningen av digitaliseringen, tjänsterna och informationstekniken 

Det utredningsarbete om kommunernas informationsteknik som tidigare gått under namnet IT-kartläggning har utförts vid Kommunförbundet i över 30 års tid. I och med att informationssamhället utvecklats har tyngdpunkterna i enkäten utöver insamling av basuppgifter också återspeglat aktuella teman, såsom pandemins konsekvenser för kommunernas digitalisering.  

Enkäterna som kommer att skickas till kommunerna och samkommunerna har delats in i teman och skickas till följande målgrupper: kommunernas och samkommunernas direktörer, sektorledning, förvaltningsledning och dem som ansvarar för kommunens ICT-tjänster. På så sätt får man en helhetsbild av hur digitaliseringen påverkar kommunerna och samkommunerna ur olika synvinklar. Vi hoppas att kommunerna aktivt besvarar enkäterna för att materialet ska bli representativt och beakta olika kommuner. På så sätt kan vi utifrån kartläggningen skapa en helhetsbild som motsvarar den faktiska situationen i olika kommuner och som gagnar kommunsektorn på bästa möjliga sätt. 

Resultaten av kartläggningen publiceras som kategoriserad information, och enkätdeltagarna kan om de så önskar få tillgång till sina egna svar.  

Arbetet genomförs som en del av Kommunförbundets projekt Gemensamma digitala lösningar. 

Etiketter