Kommunförbundet utreder kommunsektorns synpunkter på vårdreformen

Kommunförbundet har öppnat årets första Kommunpuls. Med hjälp av enkäten utreds de kommunala aktörernas synpunkter på aktuella frågor i anslutning till social- och hälsovårdsreformen. 

I enkäten kartläggs de kommunala aktörernas bedömningar av hur väl den reform som för närvarande behandlas i riksdagen motsvarar de mål som ställts upp för den och hur väl man i reformen har beaktat de synpunkter som är viktigast enligt kommunsektorn.

Därtill kartläggs också de kommunala aktörernas synpunkter på hur genomförbar reformens tidsplan är. De tillfrågade ombeds också ge en bedömning av ändringskostnaderna som genomförandet av reformen medför för kommunerna samt kommunernas behov av förändringsstöd från Kommunförbundet om reformen genomförs.

Enkäten har sänts till kommunernas registratorskontor för att vidarebefordras till kommun- eller stadsdirektören och i samkommuner till den verkställande direktören. Svarstiden går ut 5.4.2021.

Kommunförbundet skickar årligen ut Kommunpuls-enkäter om aktuella frågor och tar utgående från enkätresultaten också upp stämningarna på fältet till diskussion i den offentliga debatten. Kommunförbundet kartlade kommunernas synpunkter på utvecklingen av den kommunbaserade social- och hälsovården även år 2019.

Etiketter