Miljö- och hälsoskyddsuppgifterna blir kvar i kommunerna när välfärdsområdena inrättas – Brev till kommunerna ger anvisningar om förändringarna

I och med social- och hälsovårdsreformen överförs organiseringsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet till välfärdsområdena och Helsingfors stad i början av år 2023. Lagen om välfärdsområden trädde i kraft 1.7.2021. Uppgifterna inom miljö- och hälsoskyddet ska efter reformen kvarstå som en del av kommunernas ansvarsområde.

De tillsynsenheter för miljö- och hälsoskyddet som finns i anslutning till social- och hälsovården ska dock omorganiseras. Omorganiseringen ska ske senast 1.1.2023. Miljö- och hälsoskyddsuppgifterna kan överföras till ett välfärdsområde, om alla kommuner som hör till välfärdsområdet fattar ett gemensamt beslut i frågan.

Lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet gäller fortfarande och enheterna inom miljö- och hälsoskyddet ska oberoende av hur verksamheten organiseras uppfylla kraven i denna lag. De flesta av enheterna inom miljö- och hälsoskyddet är för närvarande organiserade på annat sätt än i anslutning till social- och hälsovården.

"Dessa enheter kan fortsätta sin verksamhet som tidigare. Men i en del enheter kommer inrättandet av välfärdsområdena dock att medföra ett behov av omorganisering ", säger Kaisa Mäntynen, specialsakkunnig inom miljö- och hälsoskydd vid Kommunförbundet.

Kommunförbundet vill vara med och stödja kommunerna i denna förändring. Enligt Kommunförbundet ska lagstiftningen möjliggöra regionala skillnader i organiseringen av miljö- och hälsoskyddet även i fortsättningen.

"Vi hoppas kunna övergå från en ständig ovisshet om framtiden till en långsiktig utveckling av miljö- och hälsoskyddet", fortsätter Mäntynen.

I Social- och hälsovårdsministeriets, Jord- och skogsbruksministeriets och Finlands Kommunförbunds brev till kommunerna och tillsynsenheterna för miljö- och hälsoskyddet beskrivs vilka konsekvenser inrättandet av välfärdsområdena har för organiseringen av miljö- och hälsoskyddet i olika situationer. I brevet finns bifogat Kommunförbundets anvisningar om samarbetsområdena för miljö- och hälsoskyddet. Med miljö- och hälsoskyddsuppgifter avses hälsoskydd, tobakskontroll, veterinärvård och livsmedelstillsyn.

Läs mer:

Etiketter
Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd, vikarie
Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Ansvarsområden
  • intressebevakning, utvecklingsarbete och sakkunnigtjänster för kommunerna i anslutning till miljö- och hälsoskyddet
  • upprätthållande och samordning av den interaktiva e-postlistan för kommunernas miljöhälsodirektörer
  • deltagande i nationella projekt som stöder kommunernas arbete kring inomhusluft