­­Valbarheten till välfärdsområdesfullmäktige kan inte begränsas på förhand på basis av nuvarande anställningsförhållande eller tjänstebeteckning

Rätten att ställa upp som kandidat i det första välfärdsområdesvalet är omfattande

Den högsta beslutanderätten i ett välfärdsområde utövas från och med 1.3.2022 av välfärdsområdesfullmäktige, vars ledamöter och ersättare väljs i välfärdsområdesvalet 23.1.2022. Fram till dess utövas beslutanderätten inom välfärdsområdet av välfärdsområdets temporära beredningsorgan.

Kuvituskuva

Några begränsningar i valbarheten vid det första välfärdsområdesvalet

Bestämmelser om allmän valbarhet till ett välfärdsområdes förtroendeuppdrag ingår i 76 § i lagen om välfärdsområden. Med allmän valbarhet avses de villkor som en person ska uppfylla för att kunna väljas till ett förtroendeuppdrag i ett välfärdsområde.

Bestämmelser om begränsningarna i valbarheten till välfärdsområdesfullmäktige finns i 77 §. De begränsningar som anges i paragrafen hindrar en person att ställa upp som kandidat till välfärdsområdesfullmäktige. Redan vid det första välfärdsområdesvalet är följande personer inte valbara:

  • statstjänstemän som sköter tillsynsuppgifter som direkt gäller välfärdsområdesförvaltningen (77 § 1 mom. 1 punkten) och
  • anställda i ledande uppgifter hos välfärdsområdet (77 § 1 mom. 2 punkten).

Vid det första välfärdsområdesvalet finns det dock endast ett fåtal personer som anställts av välfärdsområdenas temporära beredningsorgan. Man bör vara uppmärksam på att de redan kan omfattas av begränsningarna i valbarheten i lagen om välfärdsområden.

Däremot kan begränsningarna i valbarheten enligt 77 § 1 mom. 3–4 punkten för anställda i ledande uppgifter hos en sammanslutning eller stiftelse där välfärdsområdet har bestämmande inflytande, eller hos en välfärdssammanslutning där välfärdsområdet är medlem, inte tillämpas i det första välfärdsområdesvalet. Det här beror på att sammanslutningarna ännu inte finns.

Lagen om välfärdsområden begränsar inte valbarheten till välfärdsområdesfullmäktige för

  • förtroendevalda eller
  • anställda

i en kommun, samkommun eller ett sjukvårdsdistrikt inom välfärdsområdet.

Sådana personer i ledande ställning som på grund av sin nuvarande uppgift inte kan vara kommunala förtroendevalda i sin egen organisation kan alltså ställa upp som kandidater.

Är det värt att ställa upp?

Frånsett de personer som anställts av de temporära beredningsorganen kommer den personal som för närvarande arbetar i uppgifter inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet att i regel övergå i välfärdsområdenas tjänst först efter det att organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet överförts från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna. Den organisationsstruktur till vilken personalen övergår är dock inte känd före utgången av kandidatuppställningen, dvs. 14.12.2021.

Före övergången i välfärdsområdets tjänst kan var och en i praktiken själv bäst bedöma sin framtida ställning och sina uppgifter i välfärdsområdets organisation samt om det lönar sig att ställa upp i det första välfärdsområdesvalet. Om det visar sig att en person efter valet har anställts i ett sådant anställningsförhållande som avses i 77 § i lagen om välfärdsområden, förlorar han eller hon sin valbarhet och mandattiden upphör. Om förlust av valbarhet bestäms i 83 § i lagen om välfärdsområden.

Läs mer

Anvisningar

Lagstiftning

 

Välfärdsområdena inledde verksamheten 1.7.2021. Den personal som för närvarande arbetar i uppgifter inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet övergår i välfärdsområdenas tjänst 1.1.2023 då organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet överförts från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.