Utkast till ny naturvårdslag på remiss till 6.9 – Kommunförbundet uppmuntrar kommunerna och landskapsförbunden att ta ställning till lagutkastet

Miljöministeriet skickade i början av juli ett utkast till proposition med förslag till ny naturvårdslag på remiss. Utlåtanden kan lämnas in fram till 6.9 i webbtjänsten utlåtande.fi. Miljöministeriet skickade inte någon separat begäran om utlåtande till kommunerna eller landskapsförbunden. Det är dock viktigt att också kommunerna och landskapsförbunden yttrar sig om lagutkastet.

Begäran om utlåtande gäller Miljöministeriets förslag till utkast till regeringsproposition om naturvårdslagen, dvs. utkastet är inte ett förslag från den projektgrupp som berett lagen. Arbetet i den projektgrupp som bereder naturvårdslagen fortsätter efter remissbehandlingen. Projektgruppen ska lägga fram sitt slutliga förslag till ny naturvårdslag under hösten.

Ur kommunens synvinkel har de centrala frågorna i lagberedningen gällt kommunens uppgift att främja naturvården och i anslutning därtill uppgiften att främja miljömedvetenheten, skyldigheten att beakta hotade naturvärden i tillståndsförfarandena och i planläggningen, den ekologiska kompensationen och dess förhållande till markplaneringen, i synnerhet interoperabiliteten i förfarandena samt de kommunala aktörernas roll i informationshanteringen inom naturvården.

Allmänt har man vid beredningen lyft fram behovet av en bedömning av de kombinerade effekterna av olika lagreformer (naturvårdslagen, markanvändnings- och bygglagen), kravet på att bestämmelserna ska vara tydliga ur kommunernas och de kommunala myndigheternas synvinkel samt kravet på att finansieringsprincipen ska iakttas om kommunerna föreslås få nya eller mera omfattande uppgifter. Dessutom har det framförts att bestämmelserna i naturvårdslagen och förfarandena enligt den ska fungera i praktiken, också i förhållande till förfarandena enligt andra lagar (t.ex. planläggning).

Kommunförbundet har varit representerat i styrgruppen för lagberedningen, i projektgrupper och i två underarbetsgrupper. Företrädarna för Kommunförbundet har under beredningen fått värdefulla kommentarer och stöd från olika kommunnätverk och sakkunniga i kommunerna. Kommunförbundets preliminära synpunkter på lagutkastet har skickats till kommunernas och landskapsförbundens sakkunniga inom markanvändning och miljö till stöd för utarbetandet av kommunernas och förbundens utlåtanden. Kommentarer från kommunerna och landskapsförbunden är också mycket välkomna till stöd för Kommunförbundets utlåtande.

Etiketter
Minna Mättö

Minna Mättö

Jurist

Työvapaalla 10.1. - 31.5.2022. | Tjänstledig 10.1. - 31.5.2022.

Juridiska enheten, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Ansvarsområden
  • markanvändnings- och bygglagstiftning (planläggning och markanvändning)
  • naturvårdslagstiftning
  • trafiklagstiftning
  • lagstiftning om boende