Prognostiseringsarbete kring hållbar utveckling

Vad händer då kommunerna sätter fokus på hållbar utveckling i sin verksamhet?

""

Inom ramen för kommunernas och Kommunförbundets prognostiseringsarbete presenterar vi kommunernas alternativa roller i hållbarhetsarbetet. Nu har vi framskridit i vår nedräkning från hotbild till dröm.

I en idealbild utgör kommunerna koldioxidsnåla välfärdsnätverk. Hållbar utveckling står i centrum för kommunens verksamhet och verksamheten är nätverksbaserad. Klimatmålen styr kommunens beslutsfattande.

Arbetslivet och utbildningen tar ett digitalt språng runt om i landet. Samarbetet mellan arbetslivet och utbildningen intensifieras. Folk rör på sig mer, vilket gör att de mår bättre och orkar jobba längre.

Tillgången till tjänster breddas i och med att kamrathjälpen ökar. Hubbarna inom delningsekonomin har bidragit till samanvändning och reparation av hållbara varor och tjänster. Kommunerna främjar aktiv mobilitet och välmåendet ökar.

Kommunerna utgör plattformar och möjliggörare: invånarna producerar tjänster i olika nätverk i omfattande utsträckning. Människor bidrar till kommunutvecklingen oberoende av stadigvarande bostadsort. Kommunerna har också lyckats när det gäller en koldioxidsnål och hållbar livsstil. 

Många kommuner arbetar redan på detta sätt! Läs mer om exemplen och alternativa utvecklingsförlopp: Hållbar utveckling i kommunerna:Nedräkning från hotbild till dröm

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Kuvituskuva

Hållbar utveckling i kommunerna - Nedräkning från hotbild till dröm

Hurdan är en hållbar kommun? Vilka åtgärder kan kommunerna vidta för att öka hållbarheten? Kommunförbundet bad städer och kommuner svara på dessa frågor under en prognostiseringsprocess för hållbara kommuner.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman