Prognostiseringsarbete kring hållbar utveckling

Vad händer om kommunerna inte sätter fokus på hållbar utveckling i sin verksamhet?

Vad händer om kommunerna inte sätter fokus på hållbar utveckling i sin verksamhet? Tillsammans med kommunerna utarbetade vi fyra scenarier, dvs. alternativa framtidsbilder, från hotbild till dröm.

Scenario: Kommunen som fjärmas

Kommunen som fjärmas är en aktiv samarbetspartner, men har en bristfällig medvetenhet om riskerna med klimatförändringen. Den ökade betydelsen av naturvärdena och den gröna teknologin åsidosätts i kommunstrategin, som istället betonar traditionell livskraft.

En del av arbetstagarna distansarbetar suveränt i internationella nätverk samtidigt som andra kommuninvånare blir förbigångna vid utvecklingen av digitala färdigheter. Distansarbetet blir allt vanligare, men multilokaliteten ökar i slutändan inte så mycket, eftersom bara en del av arbetstagarna kan arbeta på distans.

I kommunen som fjärmas försvinner närservicen och blir allt mer digitaliserad. En del av invånarna har hamnat utanför servicen. Förtroendet för kommunen försvagas. Kommunen deltar inte i utvecklingen av en hållbar mobilitet och börjar skilja sig från andra kommuner i fråga om indikatorerna för koldioxidavtryck.

Kommunen ligger efter resten av samhället och dess utveckling, eftersom den inte tidigare har ägnat uppmärksamhet åt klimatskydd och åt att motverka klimatförändringen. Kontakten mellan kommunen och invånarna bryts, eftersom invånarna får det de behöver från andra lokalsamhällen. Kommunen kan inte hantera lokala utmaningar, pandemier och miljökriser.

Hur ska man ta sig ur denna dystra hotbild? Bekanta dig med kommunernas åtgärder för hållbar utveckling i Kommunförbundets färska publikation Kestävät kunnat 2030. (på finska)

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Kuvituskuva

Hållbar utveckling i kommunerna - Nedräkning från hotbild till dröm

Hurdan är en hållbar kommun? Vilka åtgärder kan kommunerna vidta för att öka hållbarheten? Kommunförbundet bad städer och kommuner svara på dessa frågor under en prognostiseringsprocess för hållbara kommuner.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman