Automatiserat beslutsfattande välkommet – lagstiftningen hjälper dock inte kommunerna

Kommunförbundet har gett riksdagens förvaltningsutskott ett utlåtande om regeringens proposition med förslag till automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen. Vi anser att det är bra att lagstiftningen äntligen erkänner automatiserat beslutsfattande som en form av beslutsfattande. Enligt vår uppfattning möjliggör den föreslagna lagstiftningen dock inte i praktiken att automatiserade beslutsprocesser införs i stor utsträckning i kommunerna.

Ändringsbehov i tre lagar 

Införandet av automatiserat beslutsfattande i den föreslagna formen kräver ändringar och preciseringar i två lagar: förvaltningslagen (434/2003) och informationshanteringslagen (906/2019). Dessutom innehåller propositionen ändringar i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) i fråga om tjänsteautomation, dvs. s.k. chatbotar.   

Enligt vår uppfattning kunde kommunsektorns totala nytta av det automatiserade beslutsfattandet ha varit stor, men på grund av kriterierna i lagstiftningen blir nyttan liten.

Till följd av kraven i dataskyddsförordningen föreslås att det i förvaltningslagen införs en bestämmelse enligt vilken automatiserat beslutsfattande kan tas i bruk endast om det finns ett avgiftsfritt rättsmedel för beslutet i fråga inom samma myndighet. I praktiken innebär detta att det automatiserade beslutsfattandet kan användas endast vid beslut i vilka ändring kan sökas genom begäran om omprövning hos kommunen. Dessutom föreslås andra begränsningar av användningsområdet införas i förvaltningslagen och informationshanteringslagen.

Regleringssättet är inte optimalt 

I vårt utlåtande tar vi dessutom ställning till regleringssättet i de föreslagna bestämmelserna. Vi anser att i synnerhet den helhet av informationshanteringslagen som har beretts vid Finansministeriet innehåller många styrande bestämmelser, som delvis överlappar de allmänna bestämmelserna i den gällande förvaltningslagen. Sådana bestämmelser höjer kostnaderna och tröskeln för att införa automatiserat beslutsfattande hos vilken myndighet som helst.

I praktiken begränsas automatiseringen redan inom de gränser som förvaltningslagen ställer till de största myndigheterna. Kommunerna och andra mindre myndigheter får inte realistiska möjligheter att införa automatiserat beslutsfattande. Detta är beklagligt eftersom kommunsektorns totala nytta av det automatiserade beslutsfattandet kunde vara stor.

Vad är det fråga om? 

För det automatiserade beslutsfattandet införs bestämmelser i förvaltningslagen bestämmelser som möjliggör ett automatiserat avgörande av förvaltningsärenden. I informationshanteringslagen införs bestämmelser om bland annat dokumentering av utveckling, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och införande av automatiserade verksamhetsprocesser.  

Propositionen hänför sig till EU:s dataskyddslagstiftning samt grundlagsutskottets och de högsta laglighetsövervakarnas ställningstaganden till det automatiserade beslutsfattandet.  

De nya bestämmelserna är avsedda att träda i kraft 1.1.2023. 

(Källa: Justitieministeriet) 

Läs mer

Kommunförbundets utlåtande 8.11.2022 (på finska)
RP 145/2022 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.