Kommunförbundet understöder ändringarna med vissa förbehåll

De föreslagna lagändringarna möjliggör kalkylerade ersättningar till kommunerna och välfärdsområdena för att främja integrationen av personer som får tillfälligt skydd

Vi anser att ministeriernas förslag till lagändringar som rör personer som får tillfälligt skydd är nödvändiga. Enligt förslagen ska kalkylerade ersättningar betalas till kommunerna och välfärdsområdena för att främja integrationen av personer som får tillfälligt skydd. Den nya lagstiftningen gör det möjligt att ordna tjänster även i de fall där staten anvisat en hemkommun för personer som får tillfälligt skydd. Sådana personer är år 2022 de som flytt från kriget i Ukraina.

I augusti 2022 gav vi vårt utlåtande som svar på Inrikesministeriets och Arbets- och näringsministeriets begäran.

Väsentliga förändringar för kommunerna

Om en person som kommit till Finland får en hemkommun, omfattas personen inte längre av den s.k. mottagningslagen, dvs. är inte berättigad till försörjning och omsorg med stöd av nämnda lag. De ändringar i lagstiftningen som nu föreslås gör det möjligt att betala ersättningar för integration till kommunerna och välfärdsområdena.

För närvarande, sensommaren 2022, omfattas personer som får tillfälligt skydd huvudsakligen av mottagningstjänsterna. Från och med våren 2023 kan många personer som får tillfälligt skydd dock få en hemkommun efter att ha vistats ett år i Finland. Kommunen kommer då att få en större roll i ordnandet av tjänsterna. I och med ändringen övergår personer som får tillfälligt skydd och som fått en hemkommun till att omfattas av integrationslagen.

Vi vill fästa uppmärksamhet vid att denna ändring innebär att det i kommunerna under våren 2023 kommer att bo personer som får tillfälligt skydd, av vilka en del omfattas av tjänster enligt mottagningslagen, medan en del omfattas av tjänster enligt integrationslagen.

Det är viktigt att kommunen får information om de personer som får tillfälligt skydd och som får en hemkommun, och därmed övergår från att vara klienter vid en förläggning till kommunen. Vi anser att förläggningarnas uppgifter bör regleras i lag.

Att komma ihåg: kommunernas beredskap och resurser för att ordna tjänster varierar

Kommunernas beredskap och resurser för att ansvara för ordnandet av tjänster för personer som får tillfälligt skydd varierar.

I och med de föreslagna lagändringarna måste bland annat följande beaktas i kommunerna:

 • ökat behov av administrativt arbete, rådgivningstjänster och riktad kommunikation
 • tillgången på hyresbostäder
 • behovet av tjänster inom småbarnspedagogiken och för läropliktiga, vilket kan bli aktuellt även mitt under läsåret
 • ökat behov av arbets- och näringstjänster
 • ekonomiska konsekvenser och allokering av statsandelarna.

Våren 2023, samtidigt som de föreslagna lagstiftningsändringarna, medför den stegvisa överföringen av social- och hälsovårdstjänsterna mellan kommunerna och välfärdsområdena att tjänsterna i kommunerna redan belastas.

På Kommunförbundet anser vi att det om kommunerna ges nya uppgifter är viktigt att staten också garanterar finansieringen av och resurserna för de nya uppgifterna. Vi anser att det är nödvändigt att se över behovet av tilläggsanslag i budgeten och planen för de offentliga finanserna. I vårt utlåtande föreslår vi att man när det gäller personer som får tillfälligt skydd bör överväga en komplettering av ersättningssystemet.

Vad går utkastet till regeringsproposition ut på?

Ministerierna föreslår ändringar i lagen om främjande av integration samt i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel.

 • Syftet med lagförslaget om integrationslagen är att trygga ordnandet av integrationsfrämjande tjänster i kommunerna och välfärdsområdena för personer som flyr kriget i Ukraina.
 • Syftet med lagförslaget om mottagningslagen är att precisera bestämmelserna om i vilket skede mottagningstjänsterna upphör när en person som får tillfälligt skydd får en hemkommun.

 

Läs mer

På Kommunförbundets webbplats

Ministeriernas begäran om utlåtande och svar på dessa

 

  Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

  Läs mer om dessa teman

  Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

  Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

  Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

  Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

  Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

  I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

  Bekanta dig med rådgivning.

  Kaffe med Uffe

  En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
  Läs mera: Kaffe med Uffe