Nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner:

Det behövs större flexibilitet i sysselsättningsreformen

De svensk- och tvåspråkiga kommunerna efterlyser en större flexibilitet i överföringen av sysselsättnings- och näringstjänsterna till kommunerna. 

Minimistorleken på arbetskraftsunderlaget kan bli svårt att uppnå i en del av de tvåspråkiga regionerna. I till exempel samarbetsregionen Hangö, Raseborg och Ingå är arbetskraftsunderlaget 18 600 personer när lagen enligt uppgift kommer att kräva minst 20 000. 

– De svensk- och tvåspråkiga kommunerna vill se större flexibilitet i anordnande av tjänsterna och möjliggöra specialarrangemang på basis av språkkriterier, heter det i ett utlåtande från Kommunförbundets nätverk för svensk- och tvåspråkiga kommuner.

De tvåspråkiga områdena ska ha fungerande strukturer på finska och svenska och det behövs tjänstepersoner med ansvar för den språkliga servicen. 

– Vi understryker vikten av att samarbetet mellan sysselsättnings- och näringstjänsterna tillåts ske inom och över landskaps- och andra administrativa gränser. Hur samarbetet utformas ska kommunerna själva bestämma, säger nätverkets ordförande Jenny Malmsten.

Kommunerna bär det största ansvaret

Enligt lagförslaget är det kommunerna som bär det största ekonomiska ansvaret för sysselsättningen, trots att kommunerna är beroende till exempel av välfärdsområdenas service. 

– Välfärdsområdena bär inget ansvar för finansieringen av arbetsmarknadsstödet, vilket ger en obalans som måste korrigeras.

De ekonomiska risker som modellen medför oroar de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. 

– Att kommunerna inte kan påverka sitt finansieringsansvar med egen verksamhet innebär att lagförslaget överför sociala utgifter direkt på kommunerna. Långtidsarbetslösa som har en svag ställning på arbetsmarknaden är ett tydligt exempel på att den nya finansieringsmodellen snarare leder till en överföring av kostnader för social trygghet än till ett riktigt incitament för sysselsättning.

Nätverket för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna kräver att kommunerna kompenseras för de nya uppgifter som överföringen medför. 

- Det är orimligt att en bra och effektiv sysselsättande verksamhet inte påverkar den del av arbetsmarknadsstödet som kommunerna ska betala. Detta bör korrigeras, säger Malmsten.

Kommunförbundets nätverk för svensk- och tvåspråkiga kommuner är ett forum för Finlands 49 svensk- och tvåspråkiga kommuner. Nätverket är ett forum för diskussion, intressebevakning och utveckling. Kommunerna i nätverket representeras främst av kommun- och stadsdirektörerna.

Utlåtandet från det svensk- och tvåspråkiga nätverket i sin helhet (svenska och finska)

Utlåtandet från nätverket för regionstäder (finska)

Mera information ger:

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman