Digital säkerhet temat i nytt idéraffinaderi

I Idéraffinaderiet Kommunerna och staten (Kunta-valtio jalostamo) löser man våren 2022 praktiska frågor som gäller digital säkerhet.Finansministeriet och Kommunförbundet ordnar idéraffinaderiprocessen tillsammans med andra aktörer.

Målet är att göra samarbetet mellan kommunerna och staten smidigare

Idéraffinaderiet Kommunerna och staten är ett koncept där man löser problem tillsammans på ett pragmatiskt sätt. Identifierade lösningar kan vara till exempel förslag till lagstiftning, gemensamma testmodeller eller projekt för att utveckla de nuvarande verksamhetsmodellerna.

Gemensam praxis och gemensamma verktyg för digital säkerhet skapar säkerhet i hela samhället

Den digitala säkerheten är en del av kommunernas och myndigheternas övergripande säkerhet och spelar en allt viktigare roll när tjänster, information och verksamhet överförs till nätet och molnet. Nivån på kommunernas informationssäkerhet och digitala säkerhet varierar stort och det behövs både gemensamma verksamhetsmodeller och olika slag av stöd för att förbättra situationen.

Projektet för den offentliga förvaltningens digitala trygghet 2020–2023, dvs. Haukka-projektet, utvecklar också den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen. Informationshanteringslagen, som trädde i kraft 2020, förpliktar kommunerna att vidta minimiskyddsåtgärder.

Idéraffinaderiet fokuserar på informationssäkra kommunikationsmedel, informationssäkerhetstjänster och stöd till kommunerna

Statens bolag för hållbar utveckling Motiva Oy genomför workshoppar för idéraffinaderiet.

Den första gemensamma utmaningen syftar till att hitta samförstånd om och en modell för hur informationen överförs på ett informationssäkert sätt i sektorsövergripande samarbete. Inom ramen för idéraffinaderiet löser man dessutom frågor som har ett samband med upphandling av informationssäkerhetstjänster och utvecklar en gemensam modell för kommunerna i syfte att uppfylla minimikraven i informationshanteringslagen.

Av kommunerna deltar Tammerfors, Kervo, Heinola, Kangasala, Träskända, Tavastehus, Lahtis och Kouvola.  I arbetet deltar dessutom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata DVV, Folkpensionsanstalten, Kommunförbundet, Försörjningsberedskapscentralen, DigiFinland, Traficom, Hansel och Valtori.  Den första workshopen ordnas den 15 februari. Arbetet fortsätter till utgången av april.

Idéraffinaderiet Kommunerna och staten är ett led i genomförandet av strategin för den offentliga förvaltningen

- Vi söker konkreta lösningar på utmaningar som identifierats tillsammans. Idéraffinaderiet Kommunerna och staten stärker enhetligheten och samarbetet inom den offentliga förvaltningen i enlighet med riktlinjerna för reformer, konstaterar projektchef Eeva Kaunismaa från finansministeriet.

- Idéreaffinering är ett arbetssätt där man tar itu med en verklig konkret utmaning tillsammans med de aktörer som har en nyckelroll när det gäller att lösa den. Arbetssättet främjar ett systemiskt, övergripande sätt att se på saker. I stället för att fundera ensamma över utmaningarna, försöker olika myndigheter tillsammans utnyttja raffinering för att nå en lösning som tar i beaktande kundperspektivet, betonar Elisa Kettunen, Kommunförbundets utvecklingschef för digitalisering i kommunerna.

Mer på webben

Ytterligare information

Eeva Kaunismaa, projektchef, finansministeriet, tfn 02955 30103
Elisa Kettunen, utvecklingschef för digitalisering i kommunerna, Kommunförbundet,
tfn  050 372 6789
Sara Lukkarinen, ledande sakkunnig, Motiva, tfn 09 6122 5022

Läs mer om dessa teman