Finansieringsansvaret för det grundläggande utkomststödet bör inte bli kvar hos kommunerna

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets lagförslag om reformen av utkomststödet som nu är på remiss ska hälften av finansieringsansvaret för det grundläggande utkomststödet i sin helhet bli kvar hos kommunerna. Kommunförbundet motsätter sig förslaget om att låta finansieringsansvaret ligga kvar hos kommunerna.

Enligt Kommunförbundet bör finansieringsansvaret för det grundläggande utkomststödet helt överföras på staten i samband med social- och hälsovårdsreformen.  

– Lagförslaget måste absolut ändras i detta avseende. Kommunerna har inga faktiska möjligheter att påverka de egna kommuninvånarnas behov av utkomststöd efter social- och hälsovårdsreformen, och i synnerhet inte innan ansvaret för sysselsättningen övergår till kommunerna, säger Ellen Vogt, specialsakkunnig vid Kommunförbundet. 

– Det är inte ändamålsenligt att lägga finansieringsansvar för kommunens grundläggande utkomststöd på kommunerna innan det finns tillräcklig information om vilka konsekvenser reformen av arbets- och näringstjänsterna får för kommunernas uppgifter och ekonomi, säger Sanna Lehtonen, direktör för kommunal ekonomi vid Kommunförbundet. 

Kommunförbundet anser att finansieringen också borde granskas som en del av andra lagändringar i anslutning till social- och hälsovårdsreformen. I och med social- och hälsovårdsreformen försvinner kommunernas direkta, lagstadgade möjligheter att påverka utgifterna för utkomststöd och arbetsmarknadsstöd, trots att finansieringsansvaret för dessa stöd är tänkt att lämnas kvar hos kommunerna. Dessa utgifter uppgår totalt till närmare en miljard euro. 

– De ekonomiska konsekvenserna av detta betydande finansieringsansvar för den kommunala ekonomin och den enskilda kommunen borde granskas tillsammans. På så sätt kan man säkerställa att de totala ekonomiska konsekvenserna av reformen inte äventyrar uppfyllandet av den grundlagsfästa finansieringsprincipen, som är en del av den kommunala självstyrelsen, säger Sami Uotinen, ledande jurist vid Kommunförbundet.  

Kommunförbundets preliminära utlåtande har publicerats 

Kommunförbundet har publicerat ett preliminärt utlåtande om lagförslaget för kommunerna att ta del av. Utlåtandet kommer ännu att preciseras utgående från responsen från kommunerna. 

– Vi har fått förfrågningar och önskemål från kommunerna om att publicera vårt utlåtande på förhand. Därför publicerar vi redan nu ett preliminärt utlåtande. Detta lagförslag är ett omfattande paket som innehåller en hel del detaljerad reglering. I utlåtandet har vi gett både allmänna och mer noggranna, bestämmelsespecifika kommentarer till lagförslaget, säger Vogt. 

Kommunförbundets utkast till utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet om ändring av lagen om utkomststöd och vissa lagar som har samband med den (på finska)

Tags
Ellen Vogt

Ellen Vogt

Specialsakkunnig, utkomststöd och socialtjänster för personer i arbetsför ålder
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
Ansvarsområden
  • utkomststöd, social kreditgivning och social trygghet
  • socialt arbete för vuxna och socialservice för övriga i arbetsför ålder
  • rehabilitering och sysselsättning för partiellt arbetsföra
  • missbrukar- och mentalvårdstjänster
  • kommunnätverket för utkomststöd och socialt arbete för vuxna
  • Utvecklingsnätverket för regionalt socialarbete för vuxna
Sari Raassina

Sari Raassina

Direktör, enheten för social- och hälsovård
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2808, +358 50 523 2808
Ansvarsområden
  • specialiserad sjukvård och jour
  • kvalitetsfrågor och läkemedel
  • EU-frågor inom hälso- och sjukvården