Finlands sex största städer förbinder sig till att främja hållbar utveckling

Finlands sex största städer – Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo – har förbundit sig till att främja hållbar utveckling i enlighet med den nationella färdplanen.

Kommissionen för hållbar utveckling har publicerat en färdplan som fastslår vilka åtgärder Finland och det finländska samhället ska vidta för att uppnå målen i handlingsprogrammet för hållbar utveckling Agenda 2030. Viktiga teman i färdplanen är bland annat bildning, främjande av välfärd, markanvändning, miljöskydd samt energiproduktion och energidistribution. 

Städerna betonar att de vill tjäna som exempel och banbrytare för städer och kommuner av alla storlekar i arbetet för hållbar utveckling. Målet är att bygga en hållbar framtid och sprida god praxis samt att i samarbete utveckla nya verksamhetsmodeller.

Förbindelsen undertecknades vid evenemanget Eurocities 2022 i Esbo av borgmästare Minna Arve från Åbo, borgmästare Anna-Kaisa Ikonen från Tammerfors, stadsdirektör Päivi Laajala från Uleåborg, stadsdirektör Jukka Mäkelä från Esbo, borgmästare Juhana Vartiainen från Helsingfors och stadsdirektör Ritva Viljanen från Vanda.

Läs mer om dessa teman