Kommunerna kan under en övergångsperiod ta hand om kommunalt avfall från välfärdsområden

Riksdagen godkände i december 2022 ett förslag till ändring av avfallslagen, enligt vilken kommunen ansvarar för ordnandet av avfallshanteringen för avfall från välfärdsområdets och välfärdssammanslutningens förvaltnings- och serviceverksamhet högst till utgången av 2025.

Välfärdsområdesreformen träder kraft i början av 2023. Den innebär också flera ändringar i stödtjänsterna. En av dessa är att ansvaret för att ordna avfallshanteringen enligt avfallslagen överförs från kommunen till avfallsinnehavaren. För att välfärdsområdena smidigt ska kunna komma i gång med sin verksamhet behöver de ges tid att ordna stödtjänsterna på ett lagenligt sätt. För att undvika avbrott i avfallshanteringen i välfärdsområdena vid årsskiftet har riksdagen ansett att övergångsbestämmelsen om avfallshantering är nödvändig och brådskande.

Enligt lagändringen (RP 209/2022 rd) ska en övergångsperiod på högst tre år tillämpas på hanteringen av kommunalt avfall som uppkommer i förvaltnings- och serviceverksamheten i välfärdsområdena och välfärdssammanslutningen, med vilken i praktiken avses HUS-sammanslutningen. Under denna tid kan det kommunala avfallsverket ordna avfallshanteringen i välfärdsområdet.

Välfärdsområdets egna och hyrda fastigheter får på samma sätt som tidigare omfattas av den kommunala avfallshanteringen högst till 31.12.2025. På avfallshanteringen vid dessa tillämpas samma bestämmelser som på hanteringen av kommunalt avfall inom kommunernas förvaltnings- och serviceverksamhet.

Lagändringen gör det dock möjligt för välfärdsområdet att lösgöra sig från den kommunala avfallshanteringen med sex månaders varsel. Välfärdsområdet ska i så fall skriftligen meddela det kommunala avfallsverket om saken och som offentlig upphandlare konkurrensutsätta sin avfallshanteringsverksamhet på nytt, så att den omfattar såväl transport som behandling.

På grund av social- och hälsovårdsväsendets och räddningsväsendets varierande hyres- och ägararrangemang för fastigheter, som dessutom ligger inom olika avfallsverks områden, är det sannolikt att övergången från den kommunala avfallshanteringen sker stegvis, regionvis, kommunvis och till och med fastighetsvis.

Under övergångsperioden säkerställs en kontrollerad överföring av ansvaret. Övergångsperioden på tre år är förenlig med de övergångsperioder som föreskrivs i lagen om införande av den lagstiftning som gäller reformen och med motsvarande tidigare ändringar i organiseringsansvaret enligt avfallslagen.

Samtidigt ändrades avfallslagen så att gränsen för försäljning till utomstående av kommunala avfallsbolags verksamhet på marknadsvillkor förblir 10 procent. Enligt den tidigare bestämmelsen skulle gränsen för försäljning till utomstående ha sjunkit till 5 procent från och med 2030.

Tuulia Innala

Tuulia Innala

sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken
Enheten för samhälle och miljö, Teknik- och säkerhetsteamet TT
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Ansvarsområden
  • Avfallshantering
  • Vattentjänster
  • Dagvattenhantering.
Läs mer om dessa teman