Kommunernas sammanställningar över den egendom och personal som överförs till välfärdsområdena blir i huvudsak klara inom utsatt tid

Kommunernas och samkommunernas sammanställningar över den egendom och den personal som överförs samt de lokaler som hyrs ut till välfärdsområdena ser i huvudsak ut att bli klara inom den tidsfrist som anges i lagstiftningen, dvs. 28.2.2022.

Enligt Kommunförbundets enkätkartläggning har cirka två av tre kommuner (63 procent) färdigställt eller håller på att färdigställa sammanställningarna i sin helhet inom utsatt tid. Cirka en tredjedel av kommunerna behöver ännu precisera ett eller flera delområden.

Enligt enkäten om lägesbilden har sammanställningarna över egendom och lokaler färdigställts eller håller på att färdigställas inom utsatt tid i över 80 procent av delområdena. Enligt enkäten håller utredningarna i 12–15 procent av kommunerna på att färdigställas huvudsakligen enligt tidtabellen, men de kan fortfarande behöva kompletteras. Endast 3–6 procent av kommunerna uppgav att de identifierat svårigheter vid färdigställandet.

Enligt kommunerna orsakar sammanställningarna över lös egendom mest svårigheter.

”I enkäten kom det bland annat fram att det ännu behövs preciseringar i fråga om ordnandet av stödtjänster och de fastigheter som kommunerna hyr ut till välfärdsområdena. Detta påverkar också sammanställningarna. Under våren behövs det sådana preciseringar i kommunernas sammanställningar som lagstiftningen om reformen möjliggör”, säger Karri Vainio, specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

Kommunerna ska komplettera de aktuella sammanställningarna senast 30.6.2022, om det sedan sammanställningarna lämnades har skett väsentliga förändringar i de avtal, de lokaler eller den lösa egendom som överförs och välfärdsområdet anser att kompletteringarna är nödvändiga.

Uppgifterna framgår av Kommunförbundets enkätkartläggning som utfördes 7.2–20.2.2022. Den besvarades av cirka 170 kommuner och samkommuner. Enkäten är en del av den riksomfattande uppföljningen av hur vårdreformen genomförs.

Kommunförbundet, Finansministeriet samt Social- och hälsovårdsministeriet riktar under 2022 enkätkartläggningar till kommunala aktörer i syfte att följa upp hur genomförandet framskrider och vilka utmaningar det för med sig i kommunerna.

Uppskattningarna av den personal som överförs blir färdiga inom utsatt tid, men preciseringar återstår ännu  

Enligt enkätresultaten håller också största delen av sammanställningarna över den personal och de lönekostnader som överförs på att bli färdiga. Cirka 90 procent av de tillfrågade uppgav att sammanställningarna har färdigställts eller håller på att färdigställas i sin helhet inom utsatt tid. Däremot uppgav cirka 10 procent att utredningarna i huvudsak håller på att färdigställas inom utsatt tid, men att de kommer att behöva kompletteringar.

”På basis av de svar vi fått gäller behovet av preciseringar av personalöverföringarna stödtjänstpersonalen samt de personalgrupper som arbetar i kontaktytorna mellan social- och hälsovårdstjänsterna och kommunernas övriga uppgifter”, säger Vainio.

Största delen av kommunerna håller nu på att värdera hyresavtalen för de lokaler som överförs

I enkäten kartlades också de arrangemang under övergångsperioden som planeras eller som pågår i kommuner och samkommuner. Nästan två tredjedelar av kommunerna håller på att värdera eller precisera befintliga hyresavtal för lokaler som övergår i välfärdsområdenas besittning, antingen i stor utsträckning eller i fråga om enskilda objekt.

Ungefär en tredjedel av de kommuner som besvarade enkäten håller i huvudsak endast på att värdera eller genomföra arrangemang som gäller lös egendom i enskilda objekt.

Enligt svaren pågick värdering eller förberedelser i anslutning till en försäljning av lokaler som övergår i välfärdsområdenas besittning i mindre än en femtedel av kommunerna. Förberedelserna för försäljning av lokaler pågick i kommuner med över 10 000 invånare och i synnerhet i städer med över 100 000 invånare. I de mindre kommunerna med färre än 10 000 invånare pågick knappt några förberedelser alls.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman