Ny remiss behövs – Markanvändnings- och bygglagen blir till bygglag och lag om områdesanvändning

Miljöministeriet har berett en proposition om ny bygglag och om ändring av markanvändnings- och bygglagen, genom vilken de nuvarande paragraferna om byggande upphävs. Samtidigt ändras namnet på markanvändnings- och bygglagen till lagen om områdesanvändning. Att dela upp lagen i två delar är en stor ändring och därför behövs en ny remissbehandling.

- Till exempel tillståndsvillkoren för områden som inte planlagts har ändrats jämfört med den version som varit på remiss, säger Anne Jarva, utvecklingschef vid Kommunförbundet.

- Ändringen skulle försvåra kontrollen över samhällsstrukturen och medföra kostnader för kommunerna, i synnerhet i växande stadsregioner, fortsätter Jarva.

Ur kommunernas synvinkel är det bra att de förslag gällande markpolitik som var på remiss inte förverkligas, och att NTM-centralens roll inte stärks på det sätt som föreslogs i remisskedet. Inom delområdet byggande är det mycket bra att man i bygglagen har slopat förslaget om byggnadstillsyn på två nivåer, eftersom det vore väldigt besvärligt för kommunerna. Även besiktningsförfarandet slopas.

Har man hunnit bedöma vad delningen av lagen innebär för kommunerna?

En fråga som väcker oro är huruvida konsekvenserna av delningen av lagen har hunnit bedömas på ett tillräckligt förlitligt sätt med tanke på den snäva tidtabellen. Uppdelningen av byggande och planläggning i olika lagar innebär en risk för att den helhet som planläggningen och styrningen av byggandet bildar försvagas.

I bygglagen slås bygglov, åtgärdstillstånd och åtgärdsanmälan samman till en enda tillståndsform, bygglov. Ändringen kan i huvudsak understödas, men i vissa situationer kan en sammanslagning av tillståndsformerna leda till ett tyngre tillståndsförfarande än tidigare.

Tröskeln för tillstånd har höjts så att en byggnad som är mindre än 30 m2 och inte en bostadsbyggnad i fortsättningen inte kräver byggnadstillstånd. Byggnaden ska dock överensstämma med planen och byggnadsordningen.

- Behovet av rådgivning kommer sannolikt att öka när fastighetsägarna utreder möjligheterna att bygga den här typen av projekt hos byggnadstillsynen, säger Paula Mäenpää, specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

Det finns en risk att den som påbörjar ett projekt inte utreder bakgrundsuppgifterna och genomför projektet i strid med bestämmelserna, varvid efterkontrollen vid byggnadstillsynen ökar. Det är arbetsamt och krävande att ingripa i byggande som strider mot bestämmelserna med tvångsmedel. Endast de största byggnadstillsynsmyndigheterna har jurister.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.