Så här skapas en bra avfallstaxa!

Det har hittills inte funnits några anvisningar för hur den kommunala avfallstaxan i Finland ska utarbetas, och därför kan taxorna på olika håll i landet avvika från varandra, både till sin struktur och sitt innehåll. Kommunförbundet har nu tillsammans med kommunala aktörer och intressentgrupper tagit fram anvisningar för ändamålet.

Handboken ökar jämlikheten mellan olika områden i Finland

Handboken hjälper till att förenhetliga taxornas struktur och skapar på så sätt jämlikhet mellan olika regioner i Finland. Handboken uppmanar också dem som utarbetar taxan att beakta ändringarna som den nya avfallslagen medför, såsom samarbetet mellan kommunerna och förpackningsproducenterna. Handboken innehåller bland annat anvisningar om hur de ersättningar som förpackningsproducenterna betalar ska styras för att sänka kommuninvånarnas avfallsavgifter.

Anvisningar ges också för införande av en styrande taxa för att förbättra sorteringen och återvinningen av avfall. Därtill ges anvisningar bland annat om avgifter vid kommunens ansvar att ordna avfallshantering i andra hand när det gäller företagsverksamhet.

Handboken är först och främst avsedd som stöd för den kommunala avfallshanteringsmyndigheten och det kommunala avfallsverket vid uppdaterandet av avfallstaxan. Också alla andra som arbetar med kommunal avfallshantering kan använda sig av handboken, som redogör för innehållet och kraven i den kommunala avfallstaxan.

Handboken kan ockå användas av andra som arbetar med innehållet i och kraven på den kommunala avfallstaxan inom kommunal avfallshantering. Handboken (på finska) finns på Kommunförbundets webbplats.

Kommunförbundet har också gett ut en handbok (på finska) för utarbetande av avfallshanteringsföreskrifter i början av året. Handböckerna har utarbetats 2021–2022 i samarbete mellan Finlands Kommunförbund, Miljöministeriet och Suomen Kiertovoima KIVO ry. De svenska översättningarna av handböckerna utkommer senare i höst.

Närmare upplysningar

Till nya handboken

Handboken är först och främst avsedd som stöd för den kommunala avfallshanteringsmyndigheten och det kommunala avfallsverket vid uppdaterandet av avfallstaxan. Också alla andra som arbetar med kommunal avfallshantering kan använda sig av handboken, som redogör för innehållet och kraven i den

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information