Beredningen av politiska beslut motiverar och stressar kommunernas tjänsteinnehavare

Kommunernas tjänsteinnehavare upplever beredningen av politiska beslut som både motiverande och stressande. De förtroendevalda kunde underlätta tjänsteinnehavarnas beredningsarbete genom växelverkan och genom att lita på tjänsteinnehavarna, ge dem arbetsro och respektera rollfördelningen.

Det här framgår av Jenni Sipiläs rapport Kuntien johtavien viranhaltijoiden tunteet ja kokemukset poliittisessa päätöksentekoprosessissa, som ingår i Kommunförbundets publikationsserie Uutta kunnista. Med kommunernas tjänsteinnehavare avses i det här sammanhanget de medlemmar i kommunens ledningsgrupp som bereder politiska beslut.

Enligt rapporten blir tjänsteinnehavarna motiverade av att de kan påverka och att deras arbete har betydelse, medan stressfaktorer är brådska, knappa resurser och orealistiska förväntningar. De upplever ändå mer positiva känslor än negativa.

Tjänsteinnehavarna är ofta frustrerade över att kommunstrategin förbigås i beslutsfattandet. Också starka förutfattade åsikter, irrationella uppdrag, många fullmäktigemotioner, ältande av oväsentligheter samt förtroendevalda som inte sätter sig in i ärendena ordentligt skapar frustration.

Tjänsteinnehavarna önskar att de förtroendevalda skulle basera sina beslut på fakta, inte på känslor. Särskilt i små kommuner upplever tjänsteinnehavarna att sakkunskap ger dem makt i beslutsfattandet.

De förtroendevalda kunde underlätta tjänsteinnehavarnas beredningsarbete genom växelverkan och genom att lita på tjänsteinnehavarna, ge dem arbetsro och respektera rollfördelningen. Det är också viktigt att överväga hurdana uppdrag som ska ges tjänsteinnehavarna och hur deras tid ska användas.  

Rapporten baserar sig på en enkät som utfördes i november 2021 och som riktade sig till alla ledande tjänsteinnehavare i kommunerna på fastlandet. I enkäten utreddes vad kommunernas ledande tjänsteinnehavare tänker om sitt eget arbete och sin roll som beredare av demokratiska beslut. Enkäten besvarades av 350 ledande tjänsteinnehavare från 207 olika kommuner. Alla landskap var representerade.  

Jenni Sipiläs publikation Kuntien johtavien viranhaltijoiden tunteet ja kokemukset poliittisessa päätöksentekoprosessissa kan laddas ner på Kommunförbundets webbplats (på finska).

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.