Centrala styrinstrument för förvaltning, verksamhet och ledning

Kommunförbundet förnyar mallarna för kommunens förvaltningsstadga och vissa avtalsmallar

Kommunernas uppgifter förändrades väsentligt i början av 2023. Då välfärdsområdena har inlett sin verksamhet krävs ändringar i kommunernas förvaltningsstruktur. Också de internationella kriserna berör kommunerna och påverkar till exempel deras beredskapsskyldighet. Den nuvarande mallen för kommunens förvaltningsstadga beaktar inte de beredskapsfrågor som förändringarna i omvärlden gett upphov till.

Riksdagen behandlar som bäst ett lagförslag enligt vilket kommuner och välfärdsområden med tanke på störningssituationer och undantagsförhållanden i sin förvaltningsstadga ska ta in behövliga bestämmelser om förvaltning, beslutsfattande och fullmäktiges verksamhet (RP 256/2022 rd).

Vi uppdaterar olika styrinstrument för kommunal förvaltning, verksamhet och ledning, dvs. mallen för kommunens förvaltningsstadga och två avtalsmallar. Trots sitt namn lämpar sig kommunens förvaltningsstadga för både kommuner och samkommuner.

Klart till våren – kom med för att kommentera och höra mer om de nya mallarna 1.3.2023

- Vi inledde arbetet med att uppdatera mallen för kommunernas förvaltningsstadga under slutet av 2022, säger jurist Juha-Matti Kiviluoto. Kommunförbundets juridiska enhet har huvudansvaret för uppdateringen och redigeringen av mallarna.

- Vi håller också på att uppdatera grundavtalsmallen för samkommuner och mallen för samarbetsavtal för ansvariga kommuner.

Vi skickar utkasten till uppdaterade mallar till kommunerna och utvalda samkommuner för kommentarer under februari 2023.

Dessutom ordnar vi 1.3.2023 ettwebbinarium för kommunerna och samkommunerna för att presentera den nya mallen för kommunens förvaltningsstadga. Reservera redan nu tidpunkten, 1.3 kl. 13-, i din kalender!

- Vi publicerar mallen för kommunens förvaltningsstadga under mars 2023, säger Kiviluoto. Det ger kommunerna möjlighet att inleda uppdateringen av förvaltningsstadgorna ännu under våren 2023.

De svenska mallarna publiceras under våren 2023 så fort som möjligt efter det att de finska mallarna har färdigställts.

Observera att Välfärdsområdesbolaget Hyvil uppdaterar mallen för förvaltningsstadga för välfärdsområden. Denna uppdatering framskrider enligt ungefär samma tidtabell. Mer information finns på bolagets webbplats.
 

Vad är en förvaltningsstadga?

Förvaltningsstadgan är ett centralt styrmedel för kommunernas förvaltning och verksamhet. Varje kommun och samkommun ska ha en förvaltningsstadga vars innehåll bestäms i 90 § i kommunallagen (410/2015).

Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga är utarbetad ur kommunens synvinkel, men den kan så gott som oförändrad tillämpas också i samkommunerna.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.