Kommunförbundet lanserade projekt för kommunerna som stöder verkställandet av bygglagen

Kaupunkia kuvattuna ilmasta käsin.

Bygglagen godkändes i riksdagen 1.3.2023 (751/2023, ByggL). I samband med bygglagen godkändes dessutom en ändring av markanvändnings- och bygglagen (MarkByggL), enligt vilken lagens paragrafer om byggande upphävs och dess namn ändras till lagen om områdesanvändning. De nya lagarna träder i kraft 1.1.2025.

Lagen om datasystemet för den byggda miljön (431/2023) och de lagändringar som hänför sig till den godkändes i riksdagen 24.2.2023. Lagen förutsätter att kommunerna lämnar uppgifter om planläggning, byggande och tomtindelning till det datasystem för den byggda miljön (Ryhti) som förvaltas av Finlands miljöcentral.

Bygglagen medför som helhet betraktat betydande förändringar för kommunerna och deras myndighetsverksamhet.

  • Innan lagen träder i kraft 1.1.2025 ska kommunerna förnya sina förvaltningsstadgar och delegeringsbeslut.
  • Byggnadsordningarna samt tillstånds- och tillsynstaxan ska förnyas.
  • Beslutsformulären och processerna inom byggnadstillsynen ska också förnyas.
  • Det kommer att behövas utbildning i tillämpningen av den nya lagen.
  • Det behövs uppdateringar av programvaror, och kommunerna måste se till att det finns förbindelser till datasystemet för den byggda miljön senast 1.1.2028.

Kommunförbundets projekt stöder verkställandet av bygglagen

Kommunförbundet har inlett ett projekt som stöder verkställandet av byggnadslagen, lagen om områdesanvändning och lagen om datasystemet för den byggda miljön. Vi genomför projektet i samarbete med miljöministeriet. 

Syftet med projektet är att stödja kommunerna i ett smidigt och resurseffektivt verkställande av lagarna. Det huvudsakliga målet är att utarbeta anvisningar, rekommendationer och modeller för byggnadsordningar, förvaltningsstadgor och klientavgifter. Dessutom är syftet med projektet också att kartlägga nya möjligheter att bland annat ordna byggnadstillsynssamarbetet och skaffa sakkunnigtjänster.

Vi deltar i ordnandet av utbildningar och stöd för att förankra resultaten av projektet. I projektet utarbetas också en webbhandbok om det centrala innehållet i bygglagen i samarbete med Byggnadsinspektionsföreningen RTY.

Mallen för byggnadsordningar och anvisningen om klientavgifter utarbetas i samarbete med kommunerna

Mallen för byggnadsordningar och anvisningen om klientavgifter kommer att utarbetas i workshoppar tillsammans med kommunerna. I workshopparna har tjänsteinnehavarna i kommunernas byggnadstillsyn möjlighet att delta i en lämplig arbetsgrupp, och genom det få kollegialt stöd för att utarbeta en byggnadsordning för sin egen kommun. Kommunförbundet faciliterar workshopparna och erbjuder arbetsgrupperna sakkunskap. Det gemensamma resultatet av utvecklingsarbetet är en modell som Kommunförbundet kommer att använda för att utarbeta en skriftlig handbok för kommunerna. Tanken är att anvisningarna ska vara klara i början av 2024, så att kommunerna har ungefär ett år på sig att utarbeta sina egna byggnadsordningar och sin egen taxa utifrån de modeller som skapas inom projektet.

Projektet söker som bäst en samordnare som bland annat kommer att koordinera workshoparbetet. Workshoparbetet börjar på hösten och pågår i cirka sex månader.

Projektets första webbinarium ordnades den 31 maj 2023 och hade över 300 deltagare. Projektet avslutas med ett slutseminarium i december 2024, varefter kommunerna har verktyg för att ta sig an den nya lagen.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Miesoletettu kävelee eteenpäin kadulla. Taustalla kerrostalo.

Verkställigheten av bygglagen

Vi informerar aktivt om projektet och hur det framskrider bland annat på den sida av Kommunförbundets webbplats som skapats för verkställigheten av bygglagen.

blue-image-left
Läs mer om dessa teman