Bygglagen träder i kraft 1.1.2025 - förberedelserna för verkställigheten av lagen inleds genast

Verkställigheten av bygglagen

Riksdagen godkände bygglagen 1.3.2023 samt lagen om datasystemet för den byggda miljön 24.2.2023. I samband med behandlingen av bägge lagar godkändes också ändringar i markanvändnings- och bygglagen. Samtidigt ändrades namnet till lag om områdesanvändning.

En lag som hör samman med bygglagen är lagen om påvisande av kompetensen hos personer som utför projekterings- eller arbetsledningsuppgifter inom byggande. Riksdagen godkände lagen 27.2.2023.

Under riksdagsbehandlingen gjordes ett betydande antal ändringar i lagarna. Den senaste informationen om lagarnas innehåll finns i riksdagens svar:

Ikraftträdandet för bygglagen och lagen om påvisande av kompetensen hos personer som utför projekterings- eller arbetsledningsuppgifter inom byggande senarelades med ett år. Lagarna träder i kraft 1.1.2025. Inga ändringar gjordes i ikraftträdandet när det gäller lagen om datasystemet för den byggda miljön, och lagen träder i kraft 1.1.2024. Kommunerna och landskapsförbunden kan dock i fråga om utarbetandet av enskilda planer eller tomtindelningar tillämpa de nuvarande bestämmelserna fram till slutet av 2028.

Kommunförbundet förmedlar aktuell information om verkställigheten av bygglagen och anvisningar om det på dessa webbsidor. Denna webbplats uppdateras i takt med att ny information finns tillgänglig.

Öppna alla

De viktigaste ändringarna i bygglagen jämfört med markanvändnings- och bygglagen

 1. Bygglov och åtgärdstillstånd ersätts med en enda tillståndsform, bygglov (fi. rakentamislupa), och åtgärdstillstånd och anmälningsförfarande utgår ur lagstiftningen (ByggL 42 §).
 2. I samband med bygglovet bedöms förutsättningarna för placering och det tekniska utförandet. I bygglovet ingår en granskning av förutsättningarna inom områdesanvändningen (förutsättningar för placering) och en granskning av de väsentliga tekniska kraven (förutsättningar för genomförande). Om den som ansöker om bygglov begär det, kan kommunen avgöra om förutsättningarna för placering föreligger genom ett separat beslut. (ByggL 43, 44 § Förutsättningar för placering på detaljplaneområden, 45 § Förutsättningar för placering utanför detaljplaneområden, 46 § Förutsättningar för placering på område i behov av planering)
 3. Tillståndströskeln har höjts och i lagen finns bestämmelser om gränserna för tillståndsplikt (ByggL 42 §). 
 4. Bygglov söks genom en plan i form av en datamodell eller i någon annan maskinläsbar form - uppgifterna sänds till datasystemet för den byggda miljön (ByggL 61, 68 §).
 5. Nya väsentliga tekniska krav på byggnaders livscykel och koldioxidsnålhet (ByggL 38, 39 §).
 6. Huvudprojekteraren ansvarar för projekteringen som helhet (ByggL 84, 95 §).
 7. Kompetensregister för projekterare och arbetsledare (Lag om påvisande av kompetensen hos personer som utför projekterings- eller arbetsledningsuppgifter inom byggande.)

Vilka åtgärder krävs innan bygglagen träder i kraft

 • Förvaltningsstadgor och delegeringsbeslut bör ses över. Bygglov beviljas i fortsättningen av kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Övriga tillståndsbeslut (placeringstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder, rivningstillstånd) fattas av kommunen. Kommunen ska avgöra vem som ska ges beslutanderätt.
 • Byggnadsordningarna måste förnyas bland annat på grund av ändringarna i tillståndssystemet och tillståndströskeln.
 • Tillstånds- och tillsynsavgifterna bör ses över. Målet är att tillståndsavgifterna fortsättningsvis ska täcka kommunens kostnader. I taxorna är det nödvändigt att beakta eventuella ändringsbehov t.ex. i fråga om kontinuerlig övervakning.
 • Beslutsformulären måste omarbetas. Nya beslut är placeringstillstånd och bygglov.
 • Byggnadstillsynens processer bör förnyas både i fråga om handläggningen av tillstånd och övervakningen på byggarbetsplatser.
 • Personal och förtroendevalda bör utbildas. Utbildning behövs särskilt när det gäller kraven på digitalisering och byggnaders koldioxidneutralitet.
 • Det behövs uppdateringar av programvaror och förbindelser till datasystemet för den byggda miljön. Byggnadstillsynen bör framöver kunna ta emot byggnaders IFC-modeller.

Kommunförbundet stöder kommunerna i verkställigheten av bygglagen, bland annat genom följande:

 • Mall för förvaltningsstadga
 • Mall för byggnadsordning – Rekommendation med motiveringar
 • Anvisningar om taxor
 • Utbildning och övriga evenemang
 • Aktuell information om bland annat beredning av förordningar

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information