Kommunförbundets publikationer

Mallen för kommunens förvaltningsstadga utkommer efter påsk

Mallen för förvaltningsstadga, det viktigaste styrmedlet för kommunens förvaltning och verksamhet, blir klar på finska veckan efter påsk. Den svenska översättningen utkommer i maj.

Mallen kommer att finnas i Kommunförbundets publikationsbank.

Uppdaterade bestämmelser om befogenhetsfördelningen mellan kommunens myndigheter samt deras uppgifter

I mallen för förvaltningsstadga år 2023 har vi uppdaterat bland annat bestämmelserna om fullmäktiges verksamhet i undantagsförhållanden enligt 3 § i beredskapslagen och i störningssituationer under normala förhållanden enligt kommunallagen. Bestämmelserna tillämpas enligt 64 § i kommunallagen också på samkommuner.

Även om mallen för förvaltningsstadga utgår från kommunernas verksamhet,  kan den så gott som oförändrad tillämpas också i samkommuner.
 

Vad är kommunens förvaltningsstadga?

Varje kommun och samkommun ska ha en förvaltningsstadga . Enligt 90 § i kommunallagen ska den innehålla behövliga bestämmelser om åtminstone ordnandet av kommunens förvaltning och verksamhet, om besluts- och förvaltningsförfarandet och om fullmäktiges verksamhet.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.