Nästan hälften av skräpet från kommunernas allmänna områden är engångsplast

Kommunförbundets, kommunernas och engångsplastproducenternas undersökning om sammansättningen hos skräpet från kommunernas allmänna områden är klar. Undersökningen är unik eftersom man inte tidigare i Finland i denna omfattning har utrett sammansättningen av avfall som samlats in från sopkärl och marken på allmänna områden.

Rapporten stöder verkställandet av EU:s engångsplastdirektiv 2019/904 (SUP-direktivet) i Finland. Bestämmelser om detta finns i avfallslagen och förordningar som utfärdas med stöd av den i slutet av 2022. 

Producenter av vissa plastprodukter ska bland annat delta i kommunernas kostnader för regelbunden renhållning av allmänna områden. För att det ska vara möjligt att fördela kostnadsansvaret mellan kommunerna och producenterna behöver man undersöka sammansättningen hos engångsplastavfallet.

– Kostnadsansvaret för producenterna av engångsprodukter i plast gäller endast avfallshanteringen och uppstädningen av sådant engångsplastavfall som avses i direktivet. Om vi inte kan bestämma engångsplastens andel av allt skräp, kan vi inte fastställa producenternas totala kostnadsansvar. Dessutom behöver vi kunna specificera engångsplastavfallet enligt produktgrupper, såsom tobaksfimpar, olika mat- och dryckesförpackningar samt våtservetter, säger Tuulia Innala, specialsakkunnig i utveckling av kommunalteknik.

Undersökningarna utfördes fyra gånger i såväl Helsingfors, Åbo, Lahtis som Vasa under våren och hösten 2022. Det engångsplastavfall som omfattas av producentansvaret utgjorde i genomsnitt 46 procent av avfallsvolymen i sopkärlen och 34 procent av antalet artiklar som samlades upp från marken.

När det gäller skräp från sopkärl var variationerna i resultaten relativt små. Skillnaderna var inte heller betydande mellan städerna eller mellan årstiderna. I fråga om skräp som samlats upp från marken var variationerna däremot större.

Detta kan delvis bero på svårigheter med insamlingen av material och delvis på varierande renhållningsprinciper i städerna. Anvisningarna och förfarandena varierar från stad till stad när det gäller storleken på det skräp som faktiskt plockas upp i samband med normal renhållning.

Undersökningen baserar sig på en metod för undersökning av sammansättningen hos skräp av engångsplast, som utvecklats år 2021 på uppdrag av Kommunförbundet och Miljöministeriet.

Bakgrunden till metoden och undersökningarna är ett gemensamt projekt för Kommunförbundet, Finlands 21 största städer (KEHTO-städerna), Miljöministeriet, producenterna av engångsprodukter i plast och producentsammanslutningarna. Resultaten av projektet har utnyttjats och utnyttjas i utvecklingen av lagstiftningen.

– Det är positivt att kommunerna och producenterna har förenat sina resurser och utrett nya frågor i gott samarbete. Det är fråga om EU-lagstiftning som är komplicerad att verkställa, säger Innala.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman