Enkät om lägesbilden för AN2024-reformen, oktober 2023

Nio av tio kommunrepresentanter förhåller sig positivt till reformen

Nästan nio av tio (89 %) av de kommunrepresentanter som deltar i beredningen av arbets- och näringsreformen förhåller sig positivt till AN2024-reformen. Var fjärde enkätdeltagare anser att reformen är en klar förbättring av arbetskraftsservicen. Uppgifterna framgår av enkäten om lägesbilden för beredningen av AN2024-reformen som genomförts av Kommunförbundet i september-oktober.

- Kommunerna inser tydligt reformens möjligheter att främja sysselsättningen och livskraften. I och med reformen får kommunerna önskade verktyg för att stärka livskraften, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina.

AN-reformen upplevs inte längre lika utmanande som på våren

Av de som svarade på enkäten Kommunpulsen i våras upplever drygt två tredjedelar (66 %) att AN-reformen utmanar den egna kommunens verksamhetsförutsättningar. I den enkät som nu genomfördes hade andelen sjunkit till knappt 40 procent. En dryg fjärdedel av de kommuner som svarade upplever att reformen knappt alls utmanar kommunens verksamhetsförutsättningar.

- Vi är nöjda med resultatet för enligt vårens Kommunpulsen-enkät upplevdes AN-reformen, vid sidan av tillgången till kompetent arbetskraft och förändringar i befolkningsstrukturen, som en av de tre största utmanande faktorerna för kommunernas verksamhetsförutsättningar, fortsätter Reina.

Enligt enkäten upplevs de största utmaningarna för verksamhetsförutsättningarna i kommuner med under 5 000 invånare. I kommuner med 50 0001–100 000 invånare upplevs reformen inte just alls vara utmanande.

Dryga hälften (43 %) av kommunerna deltar enligt enkäten i sysselsättningspolitiska kommunförsök. Majoriteten av de som svarade (93 %) har en klar bild av det kommande sysselsättningsområdet. Nästan alla har angett att sysselsättningsområdet bildas i samarbete med andra kommuner.  Ca 80 procent uppgav att den personal som överförs från staten kommer att överföras genom överlåtelse av rörelse till den organiseringsansvariga kommunen.

Datasystemen och utmaningarna med kunskapsbaserad ledning väcker oro i kommunerna

Enligt enkäten råder det fortfarande för mycket osäkerhet kring hur datasystemen kommer att fungera i början av år 2025, kring integreringen av dessa i kommunernas egna system och kring möjligheterna till tillräcklig spridning av information mellan aktörerna.  

- Enligt svaren har det i kommunernas beredning bland annat framkommit ovisshet och oro över huruvida lagstiftningen hindrar tillgången till information mellan olika aktörer, säger Kommunförbundets utvecklingschef Erja Lindberg.

- Som stöd för reformen önskar kommunerna att Kommunförbundets förändringsstöd bland annat ska omfatta delning av god praxis och verksamhetsmodeller samt kollegialt stöd och dialog med andra kommuner.

Enkäten kartlade lägesbilden för beredningen av AN-reformen i september–oktober 2023. Enkätens målgrupp var de personer som ansvarar för beredningen av AN-reformen i kommunerna på fastlandet.  Enkäten genomfördes elektroniskt som en Webropol-enkät 29.9–16.10.2023. Det gavs sammanlagt 165 svar på enkäten.

Enkätresultat, oktober 2023  (på finska)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.