Projekt för kartläggning av behovet att revidera hälsoskyddslagen

Finlands Kommunförbund, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Östra Finlands universitet (UEF) och Finnish Consulting Group (FCG) lanserar Statsrådets projekt (VN TEAS) ”Hälsoskyddet nu och i framtiden”. Projektet utreder behovet att revidera hälsoskyddslagen och samlar information som underlag för strategisk planering och lagstiftning.  

Projektet granskar hälsoskyddets regleringsmiljö, syftet med regleringen samt tillsynsobjektens dvs. kundernas perspektiv och behov. Samtidigt kartläggs i vilken mån olika aktörer och myndigheter utför överlappande arbete i övervakningen. Finlands hälsoskyddslagstiftning och praxis jämförs med den i andra länder och samtidigt ser man om referensländerna har sådan praxis som kunde tillämpas också i Finland. 

Syftet med projektet är att få information om nuläget inom hälsoskyddstillsynen, utmaningarna och behovet av revidering av lagstiftningen. Samtidigt produceras material om sambandet och kontaktytorna mellan hälsoskyddslagen och annan lagstiftning samt eventuella alternativa tillvägagångssätt. 

Projektet pågår till slutet av 2024. Mer information om projektet finns på webbplatsen för Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (på finska)  

Faktaruta: Vad är hälsoskyddstillsynen?  

Målet med hälsoskyddslagen är att främja och upprätthålla befolkningens välfärd och hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana faktorer som kan minska sundheten i befolkningens livsmiljö. Hälsan upprätthålls, skyddas och främjas bland annat genom tillsyn av hushålls- och badvattnets kvalitet, samt sanitära förhållanden, hygien och inomhusluftens kvalitet i offentliga byggnader (skolor, daghem, vårdanstalter) och andra lokaler (idrottsanläggningar, skönhetssalonger).

Tillsynen och verkställigheten av lagarna om miljö- och hälsoskydd såsom hälsoskyddslagen hör till kommunens myndighet. Regionförvaltningsverket styr och övervakar tillsynen som kommunerna verkställer inom dess verksamhetsområde.  

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Kaisa Mäntynen
Ansvarsområden
  • intressebevakning, utvecklingsarbete och sakkunnigtjänster för kommunerna i anslutning till miljö- och hälsoskyddet
  • upprätthållande och samordning av den interaktiva e-postlistan för kommunernas miljöhälsodirektörer
  • deltagande i nationella projekt som stöder kommunernas arbete kring inomhusluft
Läs mer om dessa teman