Samarbetet med olika aktörer i kommunerna fungerar i regel mycket bra

Över 80 % av de kommunala beslutsfattarna upplever att samarbetet mellan de förtroendevalda och tjänsteinnehavarna fungerar utmärkt. Största delen av de kommunala beslutsfattarna anser att samarbetet fungerar bra också mellan kommunen och invånarna samt kommunen och grannkommunerna. Resultatet framgår av Kommunförbundets enkät Kommunpulsen, som besvarades av sammanlagt 310 kommundirektörer eller andra ledande tjänsteinnehavare samt ordförande för kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Utmaningarna är störst i samarbetet med välfärdsområdet och statsförvaltningen/ministerierna

På frågan om hur samarbetet fungerar mellan kommunen och välfärdsområdet svarade 40 % att det fungerar dåligt eller inte alls. Endast en femtedel ansåg att samarbetet fungerar utmärkt.

- I kommentarerna till frågorna kom det också fram att samarbetet med välfärdsområdena inte ännu klarnat. Verksamheten i välfärdsområdena har nyss inletts och det tar tid att bygga upp ett gott samarbete, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Samarbetet mellan kommunen och statsförvaltningen/ministerierna upplevs också som en utmaning enligt enkäten. Bara en dryg femtedel av de kommunala beslutsfattarna upplevde att samarbetet med statsförvaltningen/ministerierna fungerar ganska bra eller utmärkt. Av dem som svarat upplevde 38 % att samarbetet mellan kommunen och rikspolitikerna fungerar ganska bra eller utmärkt.

I de öppna svaren kom det fram att samarbetet försvagas av konkurrensen mellan kommunerna och de stora städernas ensidiga beslut. Olika försök ansågs i stället förbättra det frivilliga samarbetet mellan kommuner.

Klar förbättring i samarbetet

Samarbetet mellan tjänsteinnehavare och förtroendevalda utreddes också förra året i en enkät om kommundirektörernas arbetshälsa som utförts av Kommunförbundet.

– I förra årets enkät ansåg 65 % av de kommunala beslutsfattarna att samarbetet mellan tjänsteinnehavarna och de förtroendevalda fungerade bra. Bland dem som nu besvarat Kommunpulsen ansåg rentav 84 % att samarbetet fungerade utmärkt, säger Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

– Resultatet av Kommunpulsen är klart bättre jämfört med hur atmosfären upplevdes i beslutsfattarenkäten 2020, så samarbetet utvecklas i helt rätt riktning, säger Pekola-Sjöblom

Enkäten Kommunpulsen kartlade det allmänna läget i kommunerna, beredningen av arbets- och näringsreformen 2024, samt samarbetet i kontaktytorna mellan kommunen och välfärdsområdet. Enkäten genomfördes i form av en elektronisk Webropol-enkät 12.4–8.6.2023.

Läs mera:

Kommunala beslutsfattare: AN-reformen positiv trots utmaningar

Nio av tio kommundirektörer avfärdar nya servicestrukturreformer under kommande regeringsperiod

Nio av tio kommundirektörer avfärdar nya servicestrukturreformer under kommande regeringsperiod

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman