Pressmeddelande, 

Nio av tio kommundirektörer avfärdar nya servicestrukturreformer under kommande regeringsperiod

""

Största delen av de kommunala beslutsfattarna och hela nio av tio kommundirektörer efterlyser arbetsro för kommunerna utan nya servicestrukturreformer under den nya regeringsperioden. Resultatet framgår av Kommunförbundets enkät Kommunpulsen, som besvarades av sammanlagt 310 kommundirektörer eller andra ledande tjänsteinnehavare samt ordförande för kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

De som svarade var lika eniga om att de normer som staten har fastställt för kommunerna borde luckras upp under den kommande regeringsperioden. Av de kommundirektörer som besvarade enkäten ansåg 91 procent att man genom att minska normstyrningen kan öka kommunernas handlingsfrihet och förtroende för staten.

– Det råder ett brett samförstånd om att de offentliga finanserna behöver anpassas. Kommunerna, städerna och Kommunförbundet anser att om normerna lindras och handlingsutrymmet för att genomföra kommunernas uppgifter vidgas, förbättras kostnadseffektiviteten och produktiviteten, eftersom kommunernas olika förhållanden kan beaktas bättre än för närvarande, kommenterar Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen enkätresultaten.

– Kommunerna efterlyser arbetsro, eftersom de redan nu befinner sig mitt i omvälvande reformer, där deras roll, uppgifter och finansiering stöps om i fråga om såväl social- och hälsovården som arbets- och näringstjänsterna, säger Karhunen.

Kommunernas finansieringssystem bör ses över så att det svarar mot de nuvarande uppgifterna

Av alla som besvarade Kommunpulsen ansåg 81 procent att det var nödvändigt att reformera kommunernas finansieringssystem för att trygga kommunernas inkomstbas. Kommunförbundet har därför förespråkat en reform av finansieringssystemet så att det motsvarar situationen efter vård- och AN-reformerna.

– Statsandelssystemet bör motsvara den nya kommunens nya uppgifter. Element som hör hemma i den tidigare uppgiftsfördelningen bör omgående slopas och grunderna för finansieringen ändras så att de motsvarar den nya kommunens lagstadgade uppgifter. Finansieringssystemet bör möjliggöra och främja flexibla och varierande lösningar och samarbete vid tillhandahållandet av tjänster, säger vice verkställande direktör Timo Reina.

Tillgången till kompetent arbetskraft bekymrar kommunala beslutsfattare

I enkäten Kommunpulsen frågades också i vilken mån olika aktuella frågor utmanar den egna kommunens verksamhetsförutsättningar. Av de tillfrågade uppskattar 88 procent att det finns utmaningar i kommunen när det gäller tillgången till kompetent arbetskraft, och 77 procent anser att de demografiska förändringarna är en utmaning. Såväl tjänstemannaledningen som den förtroendevalda ledningen i kommuner av alla storlekar anser att detta är stora utmaningar.

Över hälften av dem som svarade upplever också att arbets- och näringsreformen 2024 (66 %), eftersatt underhåll av fastigheter och infrastruktur (62 %), kommunens ekonomiska situation (59 %) samt social- och hälsovårdsreformen (52 %) utgör utmaningar. 

Nästan hälften av de tillfrågade ser också trycket på förändringar i kommunens servicenät samt det osäkra världspolitiska läget som betydande utmaningar. Å andra sidan är åsikterna delade i fråga om huruvida till exempel det offentliga debatt- och beslutsklimatet är en aktuell utmaning. Här är åsikterna inte direkt anknutna till kommunstorleken eller svarslämnarens ställning.

– Kommundirektörerna verkar vara mer bekymrade än tidigare särskilt över kommunens ekonomiska situation och tillgången till arbetskraft. Oron över kommunens ekonomiska situation accentueras mer bland de kommunala ordförandena än bland kommundirektörerna, sammanfattar forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom, som ansvarat för enkäten Kommunpulsen.

Tillgången till kompetent arbetskraft har blivit ett stort problem exempelvis i uppgifter inom kommunernas tekniska sektor. En utredning som publicerades i mars visar att 22 procent av de lediga platserna inom sektorn blev obesatta år 2022.

Närmare upplysningar:

Närmare upplysningar om enkäten Kommunpulsen ger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom, tfn 050 337 5634

Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen, tfn 09 771 2000

Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina, tfn 09 771 2700

Läs mer om Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet

 

Läs mer om dessa teman