Förhandsbesked

Avgiftsfri utbildning för kommunerna om skydd för visselblåsare

Justitieministeriet (JM) ordnar 2024 avgiftsfria utbildningar om innehåll och krav i lagen om skydd för visselblåsare för städer, kommuner, deras dottersammanslutningar, samkommuner och andra organisationer på fastlandet. De cirka en dag långa utbildningarna genomförs landskapsvis för kommunsektorn. 

Justitieministeriet delar upp innehållet i utbildningen enligt målgrupp: handläggare av anmälningarna och ledningen (hybriddeltagande) – allmän information till personalen (distansutbildning via Teams).

Utbildningarna är på finska. Delen om skydd för visselblåsare på webbplatsen antikorruption.fi och den kommande eOppiva-helheten erbjuds också på svenska.

Kommunerna har också möjlighet att beställa skräddarsydd utbildning för till exempel sina förtroendevalda.

Under vårvintern kommer ministeriet med mer information om tidpunkterna i ert område. Följ Kommunförbundets rapportering, vi berättar mer om detta senare. 

Whistleblowing: Organisationernas etiska verksamhet och skydd för personer som rapporterar om oegentligheter

Visselblåsarlagen (2023) (Finlex) ålägger organisationer att agera mer etiskt och att skydda personer som rapporterar om oegentligheter.Skyldigheten att inrätta en intern rapporteringskanal gäller kommuner, samkommuner, affärsverkssamkommuner och kommunala affärsverk som regelbundet har minst 50 personer som står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till dem.

Personer som står i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till organisationen ska ges möjlighet att rapportera via den interna rapporteringskanalen. Organisationen kan också tillåta att andra personer rapporterar via den interna rapporteringskanalen. Huruvida rapporteringsmöjligheten ges till andra än de som står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till organisationen avgörs av organisationen.

Vad kan man förvänta sig av Justitieministeriets utbildningar?

Visselblåsarlagen medför alltså bestående skyldigheter för de organisationer som omfattas av den. Genom utbildningarna strävar man efter att säkerställa att olika aktörer förbinder sig till att genomföra kraven i och syftet med lagen. 

Med avseende på personalen är målet att alla förstår sin roll och sina rättigheter vid ingripande i oegentligheter och att de känner sig trygga då de rapporterar om sina iakttagelser.

I utbildningen som riktar sig till sakkunniga och organisationernas ledning fördjupar sig Justitieministeriet i innehållet och kraven i visselblåsarlagen. På så sätt kan organisationerna bättre uppfylla sina lagstadgade skyldigheter och handläggarna av anmälningarna har omfattande information om lagens krav och god beredskap för en snabb behandling av och ett snabbt ingripande vid anmälningar om misstänkta oegentligheter.

Justitieministeriet genomför sin utbildning för varje organisation vid flera tillfällen så att så många som möjligt kan delta.

Lagen har varit i kraft kring ett år men den väcker fortfarande frågor inom kommunsektorn. Vi här på Kommunförbundet rekommenderar att kommunerna utnyttjar ministeriets avgiftsfria utbildning. I väntan på utbildningarna kan du läsa fjolårets cirkulär Visselblåsarlagen och kommunerna.

 

Information om utbildningarna och projektet

Kommunförbundet

Utvecklingschef Marja-Liisa Ylitalo, +358 9 771 2083, marja-liisa.ylitalo(at)kuntaliitto.fi

Justitieministeriet

Specialsakkunnig Patrik Härmä, 0295 150 046, patrik.harma(at)gov.fi 

Projektkoordinator Mia Kaurila,  0295 150 117, mia.kaurila(at)gov.fi 

 

Utbildningsprojekt kring lagen om skydd för visselblåsare

Utbildningen för kommunaktörerna utgör en del av Justitieministeriets utbildningsprojekt kring lagen om skydd för visselblåsare. Projektet delfinansieras av EU:s ISF-fond. 

De aktörer som förpliktas av lagen om skydd för visselblåsare kan beställa utbildningen eller ett anförande till sin organisation på adressen: 
https://korruptiontorjunta.fi/sv/bestalla-utbildning

 

 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.