Kommunförbundet söker kommuner som vill utveckla likabehandlingsplaneringen

Kommunförbundet efterlyser kommuner som vill delta i projektet Välplanerat, som utvecklar den funktionella likabehandlingsplaneringen. Med funktionell planering avses en strävan efter likabehandling i beslutsfattandet och i tjänsterna till kommuninvånarna, till skillnad från främjandet av likabehandling inom den egna personalen. I projektet utbildas instruktörer, som i sin tur stöder planeringen och arbetet med likabehandling i den egna kommunen. 

Inom projektet söks nu tio kommuner som var och en utser två anställda som utbildas. Därtill söker man också en representant från varje regionförvaltningsverk för att stärka det regionala perspektivet. Utbildningarna ordnas under våren 2024 med en späckad tidtabell, och omfattar utbildningsdagar på plats i Helsingfors samt distansutbildningsdagar via Teams.

De kommuner som deltar i projektet Välplanerat erbjuds en möjlighet att komma i gång med eller uppdatera sin funktionella likabehandlingsplanering. Utbildningen omfattar de viktigaste elementen i det kommunala arbetet, och utbildarna är yrkeskunniga från olika organisationer och ministerier. Utbildningen går på finska, men det går bra att använda svenska i diskussioner.

Projektet Välplanerat stöder kommunens likabehandlingsplanering

Det delvis EU-finansierade projektet Välplanerat omfattar inte endast utbildning, utan stärker också samarbetet mellan olika myndigheter i arbetet med likabehandling. Ett mål är också att utveckla en kunskapsbas som stöd för arbetet och att erbjuda slutprodukter som alla kommuner kan utnyttja.

- Det är viktigt att man inom likabehandlingsplaneringen i kommunernas uttryckligen utgår från det kommunala arbetet. Även om Välplanerat är ett likabehandlingsprojekt, kommer vi också att ta hänsyn till jämlikhet mellan könen. Vårt lands lagstiftning särskiljer dessa, men i verkliga livet och i det dagliga arbetet i kommunerna måste vi naturligtvis ta hänsyn till flera olika kriterier för icke-diskriminering samtidigt, säger Kommunförbundets projektchef Meija Tuominen.

Vår lagstiftning kräver att kommunerna agerar icke-diskriminerande och främjar jämlikhet och likabehandling i all verksamhet.

Ansökan kan lämnas in senast den 31 januari 2024 på denna adress.  

Medfinansieras av Europeiska unionen

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman