Ny handbok ger kommunstyrelsen rekommendationer och tips

Kommunstyrelsen har en viktig roll i kommunens beslutsfattande och verksamhetsledning. Kommunförbundets nya handbok ger en översikt över kommunstyrelsens uppgifter, ansvar och bästa praxis. Den innehåller också många rekommendationer och tips om frågor som kan tas upp till gemensam diskussion.

– Kommunstyrelsen ska vara medveten om kommunens strategiska mål och vision. Beslutsfattandet ska alltid stödja de strategiska målen. Detta kräver ett nära samarbete med övriga organ och en kontinuerlig dialog med kommuninvånarna, säger Jarkko Majava, utvecklingschef vid Kommunförbundet.

I handboken förklaras också hur organiseringen av kommunstyrelsen fungerar, såsom valet av kommunstyrelse och förutsättningarna för att fungera som ordförande. Kommunstyrelsens ordförandes roll är särskilt viktig med tanke på den övergripande ledningen av kommunen, smidiga möten och effektivt arbete inom styrelsen. 
Kommunstyrelsens samarbete med tjänsteinnehavarnas fullmäktige och andra organ måste fungera friktionsfritt. En förutsättning för samarbetet mellan styrelsen och nämnderna är en klar arbetsfördelning och en gemensam syn på målen och kommunen som helhet.

– Att skapa en god gruppanda är särskilt viktig när den nya kommunstyrelsen inleder sitt arbete. Samspel och att man känner varandra stärker förtroendet, så det är mödan värt att satsa på det. Det är viktigt att försäkra sig om att det finns tillräckliga strukturer för att upprätthålla kontakter, säger Majava.

I handboken rekommenderas också att kommunstyrelsen utvärderar sitt arbete minst två gånger per mandatperiod. 

– I slutet av handboken finns en blankettmodell som kommunerna kan använda för att utvärdera styrelsearbetet, berättar Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Den finska versionen av handboken God arbetspraxis i kommunstyrelsen går att ladda ner från Kommunförbundets webbplats. Den svenska översättningen utkommer under våren. 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.