Strategisk ledning av hållbar utveckling i en stadskoncern: Utredning och verksamhetsmodell

En färsk utredning lyfter fram tre metoder att koppla hållbar utveckling till städernas koncernstyrning. Vid främjandet av nya mål lönar det sig att använda etablerade rapporteringsmetoder som grund. Rapporteringen av de nya målen ska koncentreras till en enda aktör och styrningen på koncernnivå ska vara tydlig.

Detta framgår av en utredning om kopplingen av hållbar utveckling till koncernstyrningen. Utredningen genomfördes inom ett nätverksprojekt för utveckling av den strategiska ledningen av hållbar utveckling i de sex största städerna i Finland. Resultaten av utredningen kan också tillämpas i koncernstyrningen i andra städer och kommuner och vid utvecklingen av den.

Syftet med utredningen var att utreda och beskriva verksamhetsmodeller och alternativa lösningar för hur städerna med hjälp av målen för hållbar utveckling kunde styra och påverka verksamheten i stadskoncernens dotterorganisationer. 

Utredningen identifierade sex utvecklingsobjekt med hjälp av vilka stadskoncerner i större utsträckning kunde utnyttja det kommande, förpliktande rapporteringsdirektivet för att främja målen för hållbar utveckling. 

  1. Förenhetligande av hållbarhetsrapporteringen i de sex största städernas kommunkoncerner så att rapporteringarna är jämförbara och överensstämmer med direktivet 
  2. Uppdatering av befintliga styrprocesser enligt en gemensam princip så att de inkluderar kraven i rapporteringsdirektivet
  3. Fastställande av en förenklad praxis för dubbel väsentlighetsanalys som lämpar sig för dotterorganisationer som inte hör till tillämpningsområdet
  4. Konsekvent och enhetlig prioritering av åtgärder i dotterorganisationer som inte hör till tillämpningsområdet 
  5. Stöd i form av utbildning till de dotterorganisationer som hör till tillämpningsområdet och deras intressenter 
  6. Stöd i form av utbildning till de dotterorganisationer som inte hör till tillämpningsområdet och deras intressenter

I utredningen sammanfattades två rekommendationer för ledningen av dotterbolagen i enlighet med målen för hållbar utveckling. 

  1. Överför målen för hållbar utveckling på ett enhetligt sätt till dotterorganisationerna genom att utnyttja och utveckla den befintliga ledningskulturen och ledningspraxis
  2. Vänd tvånget i rapporteringsdirektivet till en nytta för ledningen av dotterbolagens mål för hållbar utveckling

Slutrapporten av koncernstyrningsutredningen kan läsas (på finska) på Kommunförbundets webbplats. och du hittar information om projektet här. 

Utredningen genomfördes av KPMG Oy Ab under tiden oktober–december 2023. I utredningen deltog Finlands sex största städer, dvs. Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg och Åbo.

SDG-nätverksprojektet fortsätter med bland annat utvecklingen av ansvarsrapporteringen också under åren 2024–2025.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.