Aleksis Renttos blogg

Vilka nyheter kan vi vänta oss under kommissionens sista år före EU-valet?

bild på skribenten

Den nuvarande EU-kommissionens mandatperiod går mot sitt slut. Kommissionen meddelar att den har förverkligat mer än 90 procent av målen i det strategiska programmet för 2019–2024. Det finns därmed ett begränsat antal nya initiativ i arbetsprogrammet för 2024. Kommissionen koncentrerar sig i stället bland annat på att stödja parlamentet och rådet för att de ska kunna nå överenskommelser om de viktigaste lagstiftningsförslag som behandlas före nästa års EU-val.

Ett av de viktigaste målen i det nya programmet är att minska den administrativa bördan i EU. Arbetsprogrammet innehåller 26 förslag och initiativ som syftar till att minska rapporteringskraven för företag med 25 procent utan att ge avkall på andra mål. I programmet presenteras också 18 nya initiativ som behövs för att uppfylla kommissionens åtaganden eller för att möta nya utmaningar.

Den gröna given och konkurrenskraft

Programmet för grön omställning (den gröna given) är fortfarande en central del av kommissionens arbete, men fokus ligger nu på genomförandet. Nya initiativ är klimatmålet för 2040, vindkraftspaketet och initiativet om resilient vattenförsörjning. Kommissionen betonar att EU:s gröna agenda är en tillväxtagenda som ger riktlinjer för investeringar och innovationer. Att framhäva konkurrenskraft och tillväxt ligger i linje med prognoserna om att EU:s styrkeförhållanden kommer att röra sig allt längre högerut efter vårens val. 

EU har bekämpat inflationen genom att göra stora investeringar i förnybara energikällor. På detta sätt har man kunnat sänka priserna och trygga energiförsörjningen i en krissituation. Nu vill kommissionen genomföra denna framgångsrika modell även på annat håll, såsom inom området kritiska råvaror och ren vätgas. Industrin blir allt mer en drivkraft för den gröna omställningen.

Åtgärderna för att förbättra konkurrenskraften kommer utan tvekan att bidra till EU:s strategiska oavhängighet, men det finns en risk för att vanliga medborgare inte uppfattar investeringarnas effekter på den egna ekonomin. Kommissionen strävar efter ett brett godkännande genom att betona att den gröna omställningen ska vara rättvis för alla, och därför kommer en ny dialog att inledas med medborgare och berörda parter.

Ny migrations- och asylpakt

Överenskommelsen om en ny migrations- och asylpakt är närmare än någonsin, och rådet och parlamentet har förbundit sig att fatta ett beslut om den före vårens EU-val. Med pakten strävar man efter att skapa en gemensam ram som tar upp alla aspekter av hantering av asyl- och migrationsfrågor, både i normala situationer, i pressade lägen och i kriser. De allt mer osäkra tiderna har visat att det finns en efterfrågan på en mer sammanhållen och solidarisk linje. Till exempel fenomenet med instrumentalisering av migranter vid unionens yttre gränser, vilket också Finland blivit utsatt för, är ett delområde i det föreslagna avtalet.

Förberedelser inför utvidgningen

Den största nyheten i höst är att kommissionen kommer att börja förbereda sig inför utvidgningen av EU. Detta kommer att ha en enorm inverkan på sammanhållnings- och jordbrukspolitiken samt på styrkeförhållandena i unionen. Ukraina, Moldavien, Georgien och västra Balkan nämns ofta i dessa diskussioner, men EU:s budskap är fortfarande att unionen inte kommer att lätta på sina villkor eller kompromissa om gemensamma värderingar i utvidgningsprocessen. Dessutom bromsar Ungerns Victor Orbán utvidgningen genom att motsätta sig Ukrainas anslutning till unionen.

Miesoletettu hymyilee ja katsoo kameraan.

Kort om skribenten

Aleksis arbetar som högskolepraktikant vid Kommunförbundets Brysselkontor.

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor