Cirkulär

Riksdagen har antagit en lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Lagen har stadfästs 23.12.1999. Med denna lag ändras 7 a § 1 och 8 mom. i lagen av den 3 augusti 1992 (734/1992), sådana de lyder i lag 1134/1996. Utöver detta fogas en ny 6 a § till lagen, som träder i