Cirkulär och utlåtanden

Här hittar du Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna. Utlåtandena är ställningstaganden till myndigheters begäran om utlåtande. Våra utlåtanden till kommunerna publiceras inte på webben.

Webbsidan har uppdaterats 25.1.2023 kl. 15. En länk till lagen har lagts till och de kommunala organisationer som lagen gäller samt tidpunkterna för inrättandet av rapporteringskanalen har preciserats. Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella

Vi sänder för kännedom en förteckning över Kommunförbundets cirkulär år 2022: 1/2022: Förteckning över cirkulären år 2021 2/2022: Ersättningar för musikframföranden till Gramex år 2022 3/2022: Ersättningar för musikframföranden till Teosto år 2022 4/2022: Utbildning som handleder för

Kommunförbundet och Teosto rf har slutfört förhandlingarna om vilka konsekvenser välfärdsområdesreformen som trädde i kraft vid årsskiftet har för den mängd musik som används i kommunerna, och om den ersättning som i enlighet med kommunavtalet ska betalas till Teosto för musiken. Parterna har kommit

Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto rf har enats om ett rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar för fotokopiering av upphovsrättsligt skyddade verk för 2023–2025. Ersättningen baserar sig dels på förhandlingar mellan parterna och en undersökning som Kopiosto år 2021 lät utföra om mängden

Detta cirkulär ersätter cirkulär 15/2018. Riksdagsvalet förrättas söndag 2.4.2023. Förhandsröstning i hemlandet ordnas 22–28.3.2023. Vid valet tillämpas vallagen (714/1998) med senare ändringar. I detta cirkulär behandlas de kommunala valmyndigheternas uppgifter vid riksdagsval. Kommunstyrelsen ska

Vissa ändringar har gjorts i lagarna om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). Ändringarna träder i kraft år i augusti 2022 och gäller följande frågor: förvägrande av en elevs eller studerandes rätt att delta i

Vi sänder för kännedom en förteckning över Kommunförbundets cirkulär år 2021: 1/2021: Förteckning över cirkulären år 2020 2/2021: Nationella strategier för offentlig förvaltning och offentlig upphandling 3/2021: Den utvidgade läroplikten 4/2021: Lagen om utrustande av byggnader med laddningspunkter

Detta cirkulär ersätter cirkulär 6/2016, Social- och hälsovårdstjänster för asylsökande på flyktingförläggningarna och kommunernas roll. I detta cirkulär beskrivs kommunernas och flyktingförläggningarnas arbetsfördelning i tillhandahållandet och produktionen av social- och hälsovårdstjänster för