Cirkulär och utlåtanden

Här hittar du Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna. Utlåtandena är ställningstaganden till myndigheters begäran om utlåtande. Våra utlåtanden till kommunerna publiceras inte på webben.

Äldreombudsmannens rapport till riksdagen är ett noggrant förberett paket som tar upp de utmaningar, risker och hot som digitaliseringen av samhället och digitaliseringen av tjänster innebär för den åldrande befolkningen och deras tillgång till tjänster. För närvarande ligger ansvaret för den

Detta cirkulär upphäver motsvarande tidigare cirkulär. Följande Europaparlamentsval förrättas i juni 2024. Den egentliga valdagen är söndag 9.6.2024. Förhandsröstningen sker 29.5–4.6.2024 i Finland och 29.5–1.6.2024 utomlands. Vid valet iakttas bestämmelserna i vallagen (Finlex). På

Kopiosto har genom avtal beviljat kommuner tillstånd att på kommunala bibliotek visa och låna ut inspelade radio- och tv-program som innehåller upphovsrättsligt skyddade verk, prestationer och fotografier till privatpersoner. Avtalet har gällt vissa radio- och tv-program som Rundradion Ab producerat

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för två verkställighetsuppgifter i anslutning till en EU-förordning och ett direktiv som båda gäller tillstånd som beviljas av kommunerna. Dessa är förordningen om en gemensam digital ingång (Single Digital Gateway, SDG) och direktivet om förnybar energi (RED

1/2023: Förteckning över cirkulären år 2022 2/2023: Ersättningar för musikframföranden till Teosto år 2023 3/2023: Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändras 1.3.2023 4/2023: Visselblåsarlagen och kommunerna 5/2023: Fritidsverksamhet i samband med skoldagen 6/2023: Kommunernas beredskap inför

I 38 § 3 mom. i lagen om statsandel för kommunal basservice (618/2021) föreskrivs att när en elev som är placerad på det sätt som avses i 16 b § 1 mom. i barnskyddslagen får förskoleundervisning eller grundläggande utbildning är elevens hemkommun skyldig att betala ersättning för kostnaderna till

Valet av republikens president förrättas i januari 2024. Den egentliga valdagen i det första valet är söndag 28 januari 2024. Förhandsröstningen sker 17–23.1.2024 i Finland och 17–20.1.2024 utomlands. Valdagen för det eventuella andra valet (den andra omgången) är söndag 11 februari 2024

Organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen överförs från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna 1.1.2025. Förändringarna inom den omfattande och länge väntade reformen av AN-tjänsterna 2024 sker stegvis. I och med bildandet av sysselsättningsområden övergår fokus från den

Lagstiftningen om digitalisering inom områdesanvändning och byggande fördelas på tre olika lagar Den nya lagen om datasystemet för den byggda miljön (431/2023) godkändes i riksdagen 24.2.2023 med utskottets ändringsförslag och kompletterande uttalanden. Samtidigt godkände riksdagen en ändring av

Webbsidan har uppdaterats 12.6.2023 kl. 9. Texten under rubriken ”Centraliserad informationskanal och behöriga myndigheter” är ny. Det ursprungliga cirkuläret har tidigare uppdaterats 25.1.2023. Då lades till cirkuläret en länk till lagen och preciseringar om de kommunala organisationer som lagen

Den nya naturvårdslagen (9/2023) träder i kraft 1.6.2023. Den innehåller en hel del bestämmelser som fanns redan i den gamla lagen från 1997, men också många ändringar och helt nya element. Kommunernas roll och uppgifter förblir i princip till stor del oförändrade i den nya lagen. Man kan säga att