Cirkulär 3/2017, 10.1.2017, Joonas Jännäri

Ändringarna i 10 § i indrivningslagen bör beaktas vid utlagd indrivning

Konsumentombudsmannen har vänt sig till Kommunförbundet angående ändringarna i 10 § i lagen om indrivning av fordringar. Vid utredningen om hur särskilt offentliga fordringar drivs in har konsumentombudsmannen upptäckt att alla avtal om indrivningsuppdrag inte följer den nuvarande indrivningslagen. Enligt konsumentombudsmannen kan det i kommunsektorn fortfarande finnas uppdragsavtal där det inte på det sätt som krävs i 10 § i indrivningslagen framgår vad borgenären är skyldig att betala till uppdragstagaren som ersättning för indrivningen.

Enligt konsumentombudsmannen syftar lagändringen till att klarlägga grunderna för gäldenärens kostnadsansvar och borgenären ska i sista hand kunna visa att gäldenären inte avkrävs mer i form av indrivningskostnader för indrivningsuppdraget än vad borgenären är skyldig att betala indrivningsbyrån för indrivningen. Därav följer att borgenären alltid tydligt ska kunna visa vad borgenären är skyldig att betala indrivningsbyrån/uppdragstagaren som ersättning för indrivningen.

Kommunsektorn bör vara medveten om att konsumentombudsmannen kommer att övervaka hur bland annat denna skyldighet uppfylls.

Närmare upplysningar:
Joonas Jännäri, tfn 09 771 2454
        
FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Hanna Tainio  
vice verkställande direktör  

Joonas Jännäri
jurist

Bilaga 
Konsumentombudsmannens ställningstagande till borgenärens betalningsskyldighet vid resultatlös indrivning, 26.6.2015 (på finska)

Läs mer om dessa teman