Cirkulär 6/2021, 7.4.2021, Minna Karhunen och Riitta Myllymäki

Val av Kommunförbundets förbundsdelegation 2021 - Valkretsstämmor 14.9.2021

OBS! Vid sitt sammanträde 11.5.2021 avslutade valnämnden att valkretsstämmorna ordnas 5.10.2021.

På hösten under kommunalvalsåret väljs Kommunförbundets förbundsdelegation, som består av 76 ledamöter och 76 ersättare. Valet förrättas i Kommunförbundets medlemskommuner 15.11–31.12.2021. Bestämmelser om kandidatuppställningen och valförrättningen finns i Kommunförbundets stadgar och i valordningen.

Alla valkretsstämmor ((hålls på Paasitorni i Helsingfors 14.9.2021)) ordnas 5.10.2021 som Teams-möten. ((Vid behov kan valnämnden besluta att valkretsstämmorna ordnas på distans.)) Kallelsen till valkretsstämmorna ((skickas i augusti)) publiceras 20.9.2021 på sidanhttps://www.kommunforbundet.fi/forbundsdelegationsval.

Kommunerna utser ombud till sin valkretsstämma. En kommun har 1–4 ombud beroende på invånarantalet. Vid valkretsstämman utser ombuden från kommunerna inom valkretsen kandidatlistor för förbundsdelegationsvalet.

Anvisningar om valet och valkretsstämmorna samt sammanställningar av kandidatlistorna publiceras på Kommunförbundets webbplats. Frågor om kandidatuppställningen och valet kan skickas till valnamnden@kommunforbundet.fi.

Närmare upplysningar:

Riitta Myllymäki, ledande jurist
Saija Haapalehto, jurist
Ida Sulin, ledande jurist

valnamnden@kommunforbundet.fi

Bilagor:             

Kommunförbundets stadgar
Valordning för val av förbundsdelegation

 

Val av Kommunförbundets förbundsdelegation

Av förbundsdelegationens ledamöter respektive ersättare väljs 66 genom röstning bland föreningens medlemmar 15.11–31.12.2021. Dessutom väljs nio ledamöter och ersättare från utjämningsplatser och en ledamot och ersättare från landskapet Åland. Valbara är kommunernas fullmäktigeledamöter.

Förbundsdelegationens valnämnd ger anvisningar om valet, sammankallar valkretsstämmorna, fastställer de kandidatlistor som valkretsstämmorna godkänt, gör sammanställningar av kandidatlistorna, beslutar om utjämningsplatserna i förbundsdelegationen och fastställer valresultatet.

Sammanställningen skickas till varje kommun i valkretsen. Valet är ett proportionellt listval. Varje kommun har ett antal röster som motsvarar invånarantalet. Invånarantalet bestäms enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet 30.11.2020. Kommunen kan fördela sina röster på flera kandidatlistor. Anvisningarna till kommunerna om förbundsdelegationsvalet publiceras i god tid före valet.

De 66 valkretsplatserna i förbundsdelegationen fördelas mellan valkretsarna enligt följande:

Valkrets

Antal kommuner     

Invånarantal 30.11.2020      

Befolkningsandel, %     

Antal platser 

Helsingfors

1

660 153

12,0

8

Nyland

25

1 046 042

19,0

13

Egentliga Finland   

27

482 040

8,7

6

Satakunta

16

215 658

3,9

3

Tavastland

21

377 027

6,8

4

Birkaland

23

523 942

9,5

6

Sydöstra Finland

27

423 538

7,7

5

Savolax-Karelen

32

412 377

7,5

5

Vasa

40

436 387

7,9

5

Mellersta Finland

22

273 023

5,0

3

Uleåborg

38

485 710

8,8

6

Lappland

21

176 894

3,2

2

Sammanlagt

293

5 512 791

100,0

66

Kandidatuppställningen

Tre medlemskommuner i Kommunförbundet kan tillsammans föreslå en kandidatlista som behandlas vid valkretsstämman. Denna bestämmelse tillämpas dock inte i Helsingfors valkrets. Ett registrerat parti och en riksomfattande förening för obundna, som har representation i fullmäktige i minst en kommun inom valkretsen, kan bereda en kandidatlista som valkretsstämman ska behandla.

Antalet kandidater på listan kan vara högst 1,5 gånger det antal förbundsdelegationsledamöter som ska väljas från valkretsen. I varje valkrets kan dock minst sex kandidater ställas upp. Ett undantag är Ålands valkrets, där en kandidatlista kan ha högst tre kandidater.

Valnämnden beslutar vid sitt sammanträde i maj vilket datum i ((augusti)) september kandidatlistan ska vara inlämnad till valnämnden. Valanvisningar publiceras på Kommunförbundets webbplats och ges för kännedom till kommunerna i maj 2021.

Valkretsstämmorna 14.9.2021 - OBS! Valkretsstämmorna ordnas 5.10.2021.

Valkretsstämman är en nödvändig del av kandidatuppställningsprocessen i valkretsen. Vid valkretsstämman utser ombuden från kommunerna inom valkretsen kandidatlistor för förbundsdelegationsvalet. Valnämnden sammankallar valkretsstämmorna. Kallelsen till valkretsstämmorna skickas i slutet av ((augusti)) september. ((Efter de officiella mötena ordnas ett seminarium vid valkretsstämman.))

Kommunstyrelsen utser kommunens ombud till valkretsstämman. En kommun har 1–4 ombud beroende på invånarantalet. För ombuden kan utses personliga ersättare eller ersättare i inträdesordning. Ersättaren deltar i stämman när det ordinarie ombudet har förhinder.

Antalet ombud vid valkretsstämman bestäms enligt följande:

  • invånarantalet högst 10 000  à  ett ombud
  • invånarantalet 20 001–50 000  à  två ombud
  • invånarantalet 50 001–100 000 à  tre ombud
  • invånarantalet över 100 000  à  fyra ombud

Vi ber kommunerna utse ombud och eventuella ersättare till valkretsstämman senast i ((augusti)) september. Ombuden och de eventuella ersättarna samt datum och paragraf för kommunstyrelsens utnämningsbeslut meddelas på Kommunförbundets webbformulär, om möjligt senast ((31.8.2021)) 28.9.2021.Webbformuläret med ifyllnadsanvisningar publiceras i ((juni)) augusti.

Finlands Kommunförbund rf

Minna Karhunen                Riitta Myllymäki
verkställande direktör        ledande jurist                  

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman