Energiproduktion och energiförsörjning

Energieffektivitetsavtal 2017–2025

Allt sedan 1990-talet har staten och kommunsektorn främjat energisparande och energieffektivitet genom att ingå avtal sinsemellan. Det har varit nyttigt.  Den avslutade avtalsperioden 2008–2016 har berört cirka 75 procent av kommunerna och samkommunerna mätt i befolkningsmängd. Avtalsförfarandet fortsätter 2017–2025 för kommunsektorn och för näringslivet, fastighetsbranschen och företag som distribuerar flytande uppvärmningsbränsle. 

Höjd energieffektivitet ingår i EU:s klimat- och energipaket som avser att minska växthusgasutsläppen med 20 procent fram till 2020.  I EU:s paket för år 2030 har medlemsländerna dessutom slagit fast ett riktgivande 27 procents effektiviseringsmål av energieffektiviteten som en del av det allmänna målet att sänka utsläppen med 40 procent. 
Energin är en viktig kostnadsfaktor i kommunernas verksamhetslokaler, gatubelysning och kommunaltekniska funktioner och den ska hela tiden följas upp. Avtalet bidrar till att också andra skyldigheter eller viktiga energianknutna uppgifter blir utförda. Det är fråga om bland annat byggföreskrifter för nya byggnader och offentliga upphandlingars energi- och resurseffektivitet, energisyner, kommunikation samt energiproduktion och energidistribution. Staten beviljar fortsättningsvis avtalspartnerna bidrag för både energisyner och energiinvesteringar.
Genom avtalet främjas en fortgående och målmedveten höjning av energieffektiviteten i kommunen eller samkommunen. Vid sidan av energieffektiviteten ingår där också en höjning av andelen förnybar energi. Avtalet gör det lättare för kommunen eller samkommunen att förverkliga sina egna energi- och klimatmål och det tjänar som uppmuntrande exempel för invånarna och företagen i kommunen.

Anslutarens dokument och energieffektivitetsavtal för kommunsektorn finns på adressen http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/sv/

Närmare upplysningar om energieffektivitetsavtal ger energiingenjör Kalevi Luoma på Kommunförbundet. 
 

Tilläggsuppgifter: