EU:s struktur- och investeringsfonder

ERUF, ESF – strukturfondsprogrammet för Finland

Strukturfondsprogrammet för Finland, Hållbar tillväxt och jobb 2014−2020, täcker hela landet och omfattar verksamhet som finansieras ur både regionala utvecklingsfonden och socialfonden. Struktur-fondsprogrammet för Finland har en totalfinansiering på 2,6 miljarder euro, varav EU-finansieringens andel är 1,3 miljarder.

Resten, 1,3 miljarder, är nationell offentlig finansiering. Av den nationella offentliga finansieringen är statens andel 75 procent och kommunernas och andra offentliga instansers andel totalt 25 procent. Det förväntas att kommunerna och andra offentliga instanser årligen bidrar med cirka 50 miljoner euro för utvecklingsverksamhet inom ramen för programmet.

Norra och östra Finland samt södra och västra Finland har berett regionala planer som preciserar den riksomfattande planens mål per storregion. Arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet svarar för beredningen av de riksomfattande temana. För finansiering av riksomfattande verksamhet har det reserverats 10 procent ur regionala utvecklingsfonden och 25 procent ur socialfonden. Finansierande myndigheter för projektet är närings-, trafik och miljöcentralerna, landskapsförbunden och Social- och hälsovårdsministeriet. Finansiering söks elektroniskt via systemet EURA2014.

I fråga om användningen av medel ur strukturfonderna kommer man att betona bestående näringspolitiska effekter, tillväxt- och sysselsättningsperspektivet samt vikten av att regioner-nas näringsstruktur och verksamhetsbetingelser utvecklas på ett hållbart sätt. Det genomgående temat i programmet är främjande av en ekonomi med låga kolutsläpp. Projekt som stöder detta mål kommer att få 25 procent av finansieringen ur regionala utvecklingsfonden.

Programmet innehåller fem prioriterade områden (EU-finansieringen inom parentes):

  1. Små och medelstora företags konkurrenskraft (ERUF 328 mn euro)
  2. Produktion och användning av ny information och kunskap (ERUF 435 mn euro)
  3. Sysselsättningens och arbetskraftens rörlighet (ESF 234 mn euro)
  4. Utbildning, kompetens och livslångt lärande (ESF 164 mn euro)
  5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF 99 mn euro)

Hållbar stadsutveckling

Helsingfors, Esbo, Vanda, Uleåborg, Tammerfors och Åbo har i samråd utarbetat en integrerad regional strategi för hållbar stadsutveckling (6AIKA - Avoin ja ketterä kaupunki; en öppen och smidig stad). För verkställandet av strategin har det inom strukturfondsprogrammet reserverats cirka 39,5 miljoner ur regionala utvecklingsfonden. 
 

Gemenskapsinriktad lokal utveckling

Inom programmet för utveckling av landsbygden fortsätter finansieringen av Leader-verksamheten: av landsbygdsfondens medel riktas minst 5 procent till gemenskapsinriktad lokal utveckling. Avsikten är också att grupperingen för fiskerihushållning ska fortsätta med sin verksamhet.
 
I stadsregionerna är det möjligt att finansiera utvecklingsverksamhet som utgår från medbor-garaktörer som en del av det normala verkställandet av programmet, det vill säga landskapens samarbetsgrupper beslutar om att utlysa ansökan och om vilka teman som ska prioriteras. I de regionala planerna för östra och norra Finland samt för södra och västra Finland beskrivs saken närmare.

Tidsplaner och dokument

Statsrådet godkände den 23 januari 2014 att partnerskapsöverenskommelsen och strukturfondsprogrammet för Finland ska föreläggas kommissionen. Finlands partnerskapsöverenskommelse godkändes i kommissionen 7.10.2014. Programarbetet har inletts och ansökan om finansiering kan lämnas in via det elektroniska systemet EURA 2014.

Läs mera:

 

tags