Kommunförbundets årsberättelse 2017

Framgångar och osäkerhet

Jari Koskisen kuva

År 2017 var ett lysande år för demokratin såväl i kommunerna som vid Kommunförbundet. Vid kommunalvalet i april valdes totalt 8 999 fullmäktigeledamöter till Finlands 295 fastlandskommuner. Även om valet genomfördes under ovisshet om hur uppgifterna för framtidens kommuner kommer att se ut, steg valdeltagandet ändå med en halv procentenhet till 58,8 procent.

Kommunförbundet bistod kandidaterna, partierna och kommunerna i valarbetet med sin kampanj för ett högre valdeltagande. På valkvällen samlades medierna och partiernas ledning i kommunernas och Kommunförbundets eget säte, Kommunernas hus i Berghäll, Helsingfors, för att följa landets valresultat.

Efter att valresultatet hade fastställts skulle Kommunförbundets nya förbundsdelegation sammanställas. För första gången i förbundets historia valdes delegationens ledamöter genom omröstningar valkretsvis. Valet av den nya delegationen med 76 ledamöter ordnades i slutet av år 2017.

År 2017 var på många håll ett lyckat år för kommunerna. Uppsvinget i ekonomin och de många reformerna och besparingarna som format om den kommunala ekonomin fick de ekonomiska nyckeltalen att nå en rekordnivå. Också kommunernas skuldsättningsgrad sjönk något.

Enligt vår undersökning från hösten 2017 är 90 procent av kommuninvånarna nöjda med kommunernas tjänster, och tillfredsställelsen har ökat de senaste åren. Kommunerna kavlar upp ärmarna för att främja välfärd och hälsa samt regionens livskraft. Kommunförbundet har stött kommunernas värdefulla arbete genom sin intressebevakning, sina utvecklingsprojekt och sina tjänster.

Samtidigt med Finlands 100-årsjubileum bereddes den mest omfattande reformen inom den offentliga förvaltningen i landets historia, landskaps- och vårdreformen. Som ett resultat av reformen kommer omkring hälften av kommunernas uppgifter och inkomster att övergå till 18 landskap.

För beredningen lyfte vi fram de problem som reformen innebär exempelvis för landskapens självstyrelse, kommunernas och landskapens finansiering och kontaktytorna mellan kommunerna och landskapen. Vi föreslog lösningsmodeller för genomförandet av egendomsöverföringar och valfriheten på ett hållbart sätt och lyfte fram de EU-rättsliga utmaningar som reformen medför. Därutöver stödde vi kommunerna och regionerna i beredningen av förändringen. Det arbetet fortsätter vi med också år 2018.

År 2017 vände Kommunförbundet blicken ännu mer mot kundernas behov. Vi började utveckla en ny kundrelationsmodell utgående från befintliga nätverk. Medlemmarna är vår viktigaste resurs, och den kontakten kommer vi att stärka ytterligare i framtiden.

Kommunförbundets uppgift är egentligen enkel: vi arbetar för att varje finländare ska kunna leva ett gott liv i sin hemkommun. I praktiken syns denna primära uppgift som ett omfattande, mångsidigt utbud av intressebevakning, utveckling och service.

Styrkan i Kommunförbundets verksamhet är kännedomen om kommunernas och regionernas lokala liv. Dessa lokala särdrag och denna flerstämmighet strävar vi efter att stärka och lyfta fram i den samhälleliga debatten och i beslutsfattandet också år 2018.

Jari Koskinen
Kommunförbundets verkställande direktör

 

Kuntaliiton esittely

Organisation

 

lateral-image-right
lateral-image-left
lateral-image-right
lateral-image-left
centred-liftup