Kommunerna och inkomstregistret 

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas över inkomstuppgifter (löne-, pensions- och förmånsuppgifter på individnivå). Inkomstregistret ersätter de årsanmälningar som lämnas in till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalter, arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen. Uppgifterna lämnas in till inkomstregistret med en enda anmälan för de olika myndigheternas behov.

 

Anmälan av uppgifter till inkomstregistret

I det första skedet, från och med år 2019, anmäls uppgifter om löner och övriga förvärvsinkomster till registret. Från och med år 2020 anmäls också uppgifter om pensioner och förmåner. Anmälningsskyldigheten gäller alla utbetalare av löner genast från 1.1.2019 och alla utbetalare av förmåner från 1.1.2020.

Anmälan av uppgifter kan göras

  • via inkomstregistrets gränssnitt
  • via inkomstregistrets e-tjänst genom att ladda ner uppgifterna som en fil eller mata in uppgifterna på en webblankett
  • på en pappersblankett (endast av särskilda skäl).

Läs mer om anmälningskanaler på webbplatsen Inkomstregistret.fi

Inkomstregistrets uppgifter kan användas av dem som enligt lag har rätt till det. Uppgifterna får endast användas i den omfattning som lagen fastslår.

 

Kommunerna och samkommunerna har rätt att från 1.1.2020 använda registret när avgifter fastställs

Med stöd av lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) har kommunerna och samkommunerna från och med 1.1.2020 rätt att använda registeruppgifterna för fastställande av sådana klientavgifter som avses i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) eller i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016).

 

Ytterligare upplysningar och anvisningar 

Kommunförbundets Taloustorstai 25.10.2018: Tulorekisteri kunnille (Inkomstregistret för kommunerna) (videoupptagning och presentationsmaterial) (på finska)

Inkomstregistret samlar information om inkomster på ett ställe

 

Inkomstregistret.fi 
Inkomstregistret.fi (kanaler för anmälan)
Inkomstregistrets beskrivningar av programvarugränssnitt samt standarder (scheman)

 

 

Läs mer om dessa teman