Sammandrag av rättsfall

HFD: Tidningsartikel gav upphov till jäv

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i sitt årsboksbeslut 2019:4 gjort en bedömning av jäv i kommunstyrelsen då styrelsen vid sitt sammanträde behandlade en begäran om omprövning av ett bidragsbeslut.

HFD ansåg att en tidningsartikel av kommunstyrelsens ordförande hade gett upphov till att ordförandens opartiskhet hade äventyrats av annat särskilt skäl på det sätt som avses i 28 § 1 mom. 7 punkten i förvaltningslagen.

HFD:s beslut är så till vida anmärkningsvärt att det avviker från domstolens tidigare beslut och etablerade tolkning. Enligt etablerad tolkning äventyrar en persons tidigare ställningstaganden i ett ärende inte personens opartiskhet på ett sådant sätt som avses i jävsbestämmelserna om han eller hon inte har några personliga intressen i ärendet.

Behandlingen av ärendet i kommunen

Förvaltningsdomstolen (FD) upphävde med anledning av A:s besvär kommunstyrelsens beslut genom vilket ett allmännyttigt samfund hade beviljats bidrag från kommunen. Det beslut genom vilket A:s begäran om omprövning av bidragsbeslutet hade förkastats, upphävdes också. Besluten upphävdes på grund av att åtminstone en jävig person hade deltagit i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsen hade antecknat förvaltningsdomstolens beslut till protokollet och vid behandlingen av följande ärende beslutat att bevilja bidraget från kommunen. A hade begärt omprövning av detta beslut men kommunstyrelsen hade förkastat omprövningsbegäran. A överklagade beslutet hos förvaltningsdomstolen.

Hänvisning till tidningsartikel i besvär

Som besvärsgrund anfördes bland annat det att kommunstyrelsens ordförande B, som deltagit i behandlingen av ärendet, hade varit jävig eftersom B i en artikel i den lokala dagstidningen hade behandlat dröjsmål gällande bidrag som kommunen beviljat och hänvisat till A och till de besvär A tidigare hade anfört om bidragsbeslut. I artikeln framgick en önskan om att personen i fråga skulle utsättas för påtryckning så att ”besvärsruljangsen inte fortgår nästa år”.

Förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen hade olika syn på saken

Förvaltningsdomstolen konstaterade att en förhandsuppfattning om hur ett ärende borde lösas inte i sig ger upphov till jäv enligt förvaltningslagen. I synnerhet den inställning förtroendeorganens ledamöter har i frågor som kommer till behandling är tvärtom rätt ofta allmänt bekant i förväg.

Förvaltningsdomstolen hänvisade också till att A inte var den som ansökte om bidraget. FD ansåg att artikeln, som domstolen ansåg vara osaklig, inte utgjorde ett sådant med de grunder som föreskrivs i andra punkter i jävsbestämmelserna jämförbart särskilt skäl som skulle föranleda att B hade varit jävig att delta i behandlingen av bidragsbeslutet och A:s begäran om omprövning av beslutet.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg däremot i sitt beslut, med rösterna 4–1, att B i sin ställning som kommunstyrelsens ordförande genom sin artikel offentligt har uppmanat de organisationer som har möjlighet att få sådana bidrag som beviljas av kommunstyrelsen att utöva påtryckning mot A för att denne ska sluta söka ändring i kommunstyrelsens beslut. I artikeln hade A:s besvär beskrivits som onödiga.

HFD tog hänsyn till att ärendet gällande beviljandet av bidrag, med anledning av A:s omprövningsbegäran, hade behandlats på nytt i kommunstyrelsen efter det att FD med anledning av A:s besvär hade förkastat de beslut kommunstyrelsen tidigare hade fattat i ärendet. HFD ansåg att tilltron till B:s opartiskhet under nämnda omständigheter hade äventyrats av annat särskilt skäl på det sätt som avses i 28 § 1 mom. 7 punkten i förvaltningslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att B varit jävig att behandla A:s begäran om omprövning av bidragsbeslutet, men att tidningsartikeln inte gjort B jävig att delta i behandlingen av ärendet gällande beviljande av bidraget, eftersom A inte varit den som ansökte om bidraget.

Artikeln var förknippad med parten i ärendet

B:s tidningsartikel behandlade uttryckligen de besvär A tidigare hade anfört om bidragsbeslut och B ansåg att besvären var onödiga. HFD tolkade saken så att B hade en förhandsinställning som gav upphov till att opartiskheten hade äventyrats uttryckligen i behandlingen av A:s begäran om omprövning av bidragsbeslutet.

HFD:s beslut påverkades av att kommunstyrelsen fattade nya beslut om bidrag efter det att FD med anledning av A:s besvär hade förkastat de bidragsbeslut kommunstyrelsen tidigare hade fattat.

Tankar kring HFD:s beslut

Enligt rådande tolkning har det i regel krävts att en person själv eller en närstående till honom eller henne har ett intresse i det ärende som behandlas för att jäv ska föreligga. En förhandsinställning har inte ansetts äventyra opartiskheten på ett sådant sätt som avses i jävsbestämmelserna. Man har ansett att det är problematiskt med tanke på demokratin och den i grundlagen skyddade yttrandefriheten om jäv uppstår på grund av en förhandsinställning.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut förändrar på ett avgörande sätt den etablerade tolkningen, eftersom domstolen uttryckligen anser att de uppfattningar personen lyft fram i sin artikel har äventyrat opartiskheten. Fallet har dock särdrag eftersom artikeln uttryckligen gällt den person som begärt omprövning och de besvär personen anfört i samma ärende som man senare fattat nya beslut om.

Det är önskvärt att beslutet förblir ett undantag och att förtroendevalda fortfarande ska ha rätt att uttrycka sina åsikter i offentligheten utan rädsla för jäv när beslut ska fattas.

Läs mer

Läs mer om dessa teman