Oikeustapaus

HFD:s beslut om begäran om utlämnande av e-post

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) årsboksbeslut HFD:2013:32 gällde e-post som en tidigare anställd på ett bolag skickat till Tekes. Meddelandena gällde en undersökning som Tekes utförde angående bolagets affärsverksamhet.

Bolaget, som kände till namnet på avsändaren, hade av Tekes begärt att få e-postmeddelandena och Tekes svar på dem, med hänvisning till sin ställning som sakägare. E-postmeddelandena innehöll uppgifter som enligt 24 § 1 mom. 15 punkten i offentlighetslagen var sekretessbelagda eftersom de gällde inspektion som ankommer på en myndighet eller någon annan omständighet som har samband med en övervakningsåtgärd.

I offentlighetslagen finns bestämmelser om parters rätt att ta del av handlingar. Enligt 11 § i offentlighetslagen har parterna rätt att få uppgifter även ur annan än offentlig handling, det vill säga i praktiken ur en sekretessbelagd eller ännu inte offentlig handling, om det kan eller skulle kunna påverka behandlingen av deras ärende. Sådan rätt gäller inte om utlämnandet av uppgifter ur handlingen skulle strida mot ett synnerligen viktigt allmänt intresse, ett barns intresse eller ett annat synnerligen viktigt enskilt intresse.

Om e-postmeddelandena kan anses vara myndighetshandlingar enligt offentlighetslagen kan personen kräva att få uppgifter om innehållet i dem med stöd av 11 §. Det bör noteras att till exempel e-post mellan olika myndigheter inte alltid kan betraktas som myndighetshandlingar. Huruvida e-post ska betraktas som myndighetshandlingar eller ej har behandlats i sammandraget till årsboksbeslut HFD:2017:157.

I det aktuella fallet HFD:2013:32 anser HFD att utlämnandet av uppgifter om innehållet i meddelandena till bolaget, som var part i målet och som redan kände till avsändarens namn, inte strider mot synnerligen viktigt allmänt eller enskilt intresse som avses i 11 § 2 mom. 1 punkten i offentlighetslagen. När innehållet i meddelandena beaktades ansågs utlämnandet av uppgifterna till bolaget inte kunna äventyra avsändarens säkerhet eller allmänna övervakningsintressen på ett sådant sätt att utlämnandet av uppgifter kunde anses strida mot ett synnerligen viktigt allmänt eller enskilt intresse.

Bolaget hade rätt att få de begärda e-postmeddelandena. I det aktuella fallet ifrågasattes inte e-postmeddelandenas karaktär som myndighetshandlingar.

Läs mer

tags