Rättsfall

HFD:s beslut om offentlighet för ett avtal mellan staden och en anställd

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har 18.8.2017 gett ett beslut (liggare 3947) om tillämpning av offentlighetslagen på ett avtal mellan staden och en anställd. Avtalsärendet gällde ett förlikningsavtal mellan staden och B som undertecknats i juni 2014. I avtalet hade parterna nått en överenskommelse om meningsskiljaktigheter som gällde B:s tjänste- och  arbetsavtalsförhållanden. Avtalet innehöll bland annat arrangemang som gällde uppsägningstid, semestrar, löneutbetalning och pensionstillväxt samt vissa andra omständigheter. Dessutom innehöll avtalet ett sekretessvillkor.

Då A bett staden lämna ut avtalet hade biträdande stadsdirektören genom sitt beslut vägrat lämna ut handlingarna. Biträdande stadsdirektören motiverade förbudet med att det var fråga om en sekretessbelagd handling enligt 24 § 1 mom. 18 punkten i offentlighetslagen. Enligt ifrågavarande punkt är sådana handlingar sekretessbelagda ”som innehåller uppgifter som staten, kommuner eller något annat offentligt samfund har upprättat eller mottagit i egenskap av arbetsmarknadspart eller part i en arbetskonflikt, om utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle strida mot det offentliga samfundets intressen som arbetsgivare”.

Offentlighetslagens bestämmelser kan inte förbigås

Enligt förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen innehöll avtalet inget sekretessbelagt förutom bankkontonumret. Man kan inte heller förbigå offentlighetslagens bestämmelser genom att skriva in ett sekretessvillkor i ett avtal.

HFD motiverade avtalets offentlighet med en hänvisning till förarbetena till offentlighetslagens ifrågavarande punkt om sekretessbelagda handlingar enligt följande:

”Förarbetena till 24 § 1 mom. 18 punkten i offentlighetslagen pekar på att man med kommunen i egenskap av arbetsmarknadspart eller part i en arbetskonflikt i bestämmelsen närmast avser så kallade kollektivavtalssituationer och konflikter i samband med dem. Offentlighetsprincipen enligt offentlighetslagens 1 § är av betydelse då man tolkar sekretessbestämmelserna i offentlighetslagens 24 § som innebär undantag från offentlighetsprincipen. Ett av syftena med offentlighetslagen är att i enlighet med dess 3 § möjliggöra övervakning av användningen av medel i offentliga samfund.

Med beaktande av dessa utgångspunkter i tolkningen kan bestämmelsen i 24 § 1 mom. 18 punkten i offentlighetslagen inte tolkas så att den också skulle gälla det aktuella förlikningsavtalet.  De uppgifter som ingår i avtalet mellan staden och B är således inte sekretessbelagda med stöd av lagrummet i fråga.”

Som slutresultat ansåg HFD att de uppgifter som ingick i avtalet inte var sekretessbelagda med stöd av 24 § 1 mom. 18 punkten i offentlighetslagen. Då man beaktade innehållet i de uppgifter som ingick i avtalet samt uppgifternas art fanns det inte heller någon annan laglig grund för sekretessbeläggning. Avtalet skulle ses som en offentlig handling med undantag av privatpersonens kontonummer som framgick av avtalet. Det fanns ingen grund för att ändra slutresultatet i förvaltningsdomstolens beslut.

Länk till beslutet

Läs mer

tags
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost