Rättsfall

HFD:s beslut om stadens beredskapsplans offentlighet

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har 11.8.2017 gett ett beslut (liggare 3819) om tillämpning av offentlighetslagen på stadens beredskapsplan. Stadens förvaltningsdirektör hade genom sitt beslut vägrat lämna ut handlingar gällande stadens beredskapsplan till A. Staden har ansett att beredskapsplanen enligt 24 § 1 mom. 8 punkten i offentlighetslagen utgör en sekretessbelagd handling.

Enligt ifrågavarande punkt är sådana handlingar sekretessbelagda ”som gäller beredskap för olyckor eller undantagsförhållanden, befolkningsskydd eller utredning enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), om utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle skada eller äventyra säkerheten eller förbättrande av den, befolkningsskyddet eller beredskapen inför undantagsförhållanden, äventyra säkerhetsutredning eller syftet med en säkerhetsutredning eller möjligheterna att få information för en utredning eller om ett utlämnande skulle kränka rättigheterna för offer i olyckor, tillbud eller exceptionella händelser, minnet av offer eller närstående till offer”.

Sekretessbeläggning av beredskapsplanen har en klausul om skaderekvisit

Beträffande beredskapsplanen konstaterade såväl förvaltningsdomstolen som HFD att det i sig är fråga om sekretessbelagda handlingar enligt 24 § 1 mom. 8 punkten i offentlighetslagen. Men de fäste ändå uppmärksamhet vid att punkten om sekretessbeläggning har ett s.k. skaderekvisit.

Detta innebär att handlingarna endast är sekretessbelagda om utlämnandet av informationen kan förorsaka skada eller fara. Förvaltningsdomstolen granskade beredskapsplanen i detalj ur denna synvinkel.

Beredskapsplanen innehåller bland annat följande delar, som även har underavsnitt:

  • Stadens allmänna beredskapsplan
  • Beredskapsplan för stadens centralförvaltning
  • Tekniska centralens beredskapsplan
  • Omsorgscentralens beredskapsplan
  • Beredskapsplan för socialvården
  • Beredskapsplan för bildningsväsendet.

Förvaltningsdomstolen kom till slutsatsen att delvis upphäva förvaltningsdirektörens beslut och ansåg att de delar av beredskapsplanen som närmare specificerats i HFD:s beslut kan utlämnas till A utan att utlämnandet förorsakar skada eller fara.

Sekretessbelagda uppgifter i beredskapsplanen

Beredskapsplanen var inte offentlig i sin helhet. Det som enligt HFD talade för en sekretessbeläggning var att handlingarna också innehåller detaljerade uppgifter exempelvis om beredskapsorganisationernas verksamhet och om de personer som ingår i dem.  Dessutom finns det detaljerade uppgifter om hur stadens verksamheter organiseras och vilka resurser som är tillgängliga under undantagsförhållanden.

Den här sortens information kunde utnyttjas till exempel vid planering av en våldsam attack eller annan skadegörelse mot staden i avsikt att exempelvis lamslå räddnings- eller befolkningsskyddsverksamheten. Utgående från denna bedömning var handlingarna och de namn och kontaktuppgifter som ingick i dem sekretessbelagda med stöd av 24 § 1 mom. 8 punkten i offentlighetslagen på det sätt som förvaltningsdomstolen har begränsat i sitt beslut.

Handlingarnas partiella offentlighet

Gällande handlingarnas partiella offentlighet konstaterade HFD avslutningsvis att det i handlingarnas sekretessbelagda delar kan ingå enskilda uppgifter som i sig inte är sekretessbelagda enligt det ovan nämnda lagrummet eller på någon annan grund. Utifrån dessa uppgifter kan handlingarnas innehåll ändå inte förstås rätt och därför behövde handlingarna inte lämnas ut.

Utgången i ärendet blev den samma i HFD som i förvaltningsdomstolen.

Länk till beslutet

Läs mer

Läs mer om dessa teman