Dataskyddslagen

Den nya dataskyddslagen som kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning godkändes i riksdagen i november 2018 och trädde i kraft 1.1.2019. Dataskyddslagen tillämpas vid sidan av dataskyddsförordningen. Dataskyddslagen preciserar dataskyddsförordningen och innehåller bestämmelser som till vissa delar utgör undantag från förordningen.

När dataskyddslagen trädde i kraft upphävdes personuppgiftslagen och lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen. En del av bestämmelserna i dataskyddslagen motsvarar bestämmelserna i den upphävda personuppgiftslagen.

De punkter i dataskyddslagen som är särskilt viktiga för kommunerna finns listade nedan.

Dataombudsmannen är nationell tillsynsmyndighet

Dataombudsmannen är den nationella tillsynsmyndighet som avses i dataskyddsförordningen. Vid dataombudsmannens byrå verkar också biträdande dataombudsmän, en sakkunnignämnd och föredragande samt annan personal.

Dataombudsmannens uppgifter baserar sig på bestämmelserna i dataskyddsförordningen, på dataskyddslagen och på annan lagstiftning. En registrerad har rätt att föra ett ärende till dataombudsmannen för behandling, om den registrerade anser att någon vid behandlingen av hans eller hennes personuppgifter bryter mot den gällande lagstiftningen. Dataombudsmannen har också rätt att självmant be om information och utföra inspektioner.

Ändring i beslut av dataombudsmannen och biträdande dataombudsmannen söks hos förvaltningsdomstolen.

Administrativa påföljdsavgifter påförs inte kommunala myndigheter

Administrativa påföljdsavgifter (s.k. administrativa sanktionsavgifter) enligt dataskyddsförordningen påförs av ett påföljdskollegium som består av dataombudsmannen och de biträdande dataombudsmännen tillsammans. I Finland får statliga eller kommunala myndigheter inte påföras påföljdsavgift.

Andra möjliga påföljder är bland annat varningar, anmärkningar och föreskrifter samt begränsning av och förbud mot behandlingen av personuppgifter. Vad gäller andra påföljder och skadeståndsansvar föreskriver dataskyddslagen inte om undantag för kommunala myndigheter.

Strafflagens bestämmelse om personregisterbrott har slopats och ersatts av en bestämmelse om dataskyddsbrott.

Särskilda bestämmelser finns om behandling av personbeteckningar

Dataskyddslagens 29 § innehåller en specialbestämmelse om behandling av personbeteckningar. En personbeteckning får behandlas i de situationer som nämns i paragrafen. Till sitt innehåll motsvarar bestämmelsen i dataskyddslagen bestämmelsen i den upphävda personuppgiftslagen.

Behandlingsgrunderna har preciserats

Dataskyddsförordningen ger möjlighet att ange preciseringar i den rättsliga grunden för behandling av uppgifter i vissa fall samt i särskilda situationer. Särskilda situationer är till exempel vetenskaplig forskning, journalistiska, akademiska och konstnärliga ändamål samt litterärt skapande.

Dataskyddslagen innehåller preciseringar i ovannämnda behandlingsgrunder. Syftet med de kompletterande bestämmelserna är att bibehålla ett rättsläge som motsvarar det nuvarande.

Bestämmelser om undantag gällande registrerades rätt till insyn

På motsvarande sätt som i personuppgiftslagen bestäms det i dataskyddslagen om undantagsfall, där den registrerade kan fråntas rätten att kontrollera sina egna uppgifter. Rätten till insyn kan förvägras den registrerade bland annat om lämnandet av informationen kan medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård eller för den registrerades eller någon annans rättigheter.

Dataskyddslagstiftningen som helhet

Dataskyddslagstiftningen som helhet består av dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och sektoriell speciallagstiftning. Offentlighetslagen fortsätter också att gälla.

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.