Vilseledande vid avtalsförhandlingar

Tingsrättens avgörande i det s.k. blufföretagsärendet

I det aktuella fallet ansåg tingsrätten att något avtal inte uppstått mellan svaranden och den som blufföretag utpekade käranden. Senare tog käranden tillbaka besvären i hovrätten.

Den kvittering svaranden skickat kunde inte i det aktuella fallet med hänsyn till omständigheterna i sig anses vara ett sådant självständigt godkännande av anbudet som kan likställas med den i rättshandlingslagen avsedda mekanismen för anbud och svar. Ett avtal uppstår inte om inte båda parterna uppnått enighet såväl om förbindelse till avtalet som om innehållet i avtalet.

I ljuset av de framlagda bevisen i det i tingsrätten handlagda ärendet har både förbindelsen till avtalet och innehållet i avtalet med fog blivit oklara för svaranden. Tingsrätten konstaterade att ett avtal om marknadsföringstjänster inte uppstått mellan parterna.

I ljuset av omständigheterna hade svarandens kvittering på dokumentet från käranden inte inneburit att ett avtal uppstått mellan parterna. De avgifter käranden tagit ut grundade sig sålunda inte på något avtal mellan parterna.

Besluten kan fås direkt från domstolen

  • Helsingfors tingsrätt  6.6.2017, nr 29193
  • Helsingfors hovrätt 2.11.2017, dom nr 1331, dnr S 17/1651

Text: Joonas Jännäri

Mer om ämnet på Kommunforbundet.fi

Läs mer om dessa teman