Val

Europaparlamentsval

Europaparlamentsval hålls vart femte år och då väljs ledamöter till Europaparlamentet från alla EU:s medlemsländer. Följande val ordnas år 2024.

Parlamentet representerar Europeiska unionens medborgare. Det beslutar om unionens lagar och budget tillsammans med rådet, som representerar medlemsländernas regeringar. Parlamentet godkänner internationella avtal och nya medlemsländer i unionen. Det har 705 ledamöter från unionens 27 medlemsländer. Antalet representanter från respektive medlemsland bestäms huvudsakligen enligt landets invånarantal. Från Finland väljs 14 ledamöter.

EU:s beslut påverkar kommunernas verksamhet

En betydande del av unionens lagstiftning gäller frågor som hör till regionernas och kommunernas kompetens. EU-lagstiftningen har en särskilt stor inverkan på kommunerna i länder som Finland, där kommunerna har ett brett kompetensområde. De senaste åren har EU påverkat kommunernas verksamhet till exempel inom konkurrenspolitiken och den offentliga upphandlingen.

I Finland har kommunerna en viktig roll också när det gäller att verkställa EU:s miljölagstiftning. EU påverkar kommunernas verksamhet i frågor som gäller till exempel energi, trafik, region- och invandringspolitik, informationssamhället och jämställdhet.

Under de senaste åren har många nya frågor som är viktiga för kommunernas verksamhet kommit upp på EU:s agenda, till exempel social- och hälsovård samt utbildning. EU behandlar i allt större utsträckning också sysselsättnings- och kulturfrågor.

Läs mer

Riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2019
Kommunförbundets cirkulär 15/2018, Riitta Myllymäki 28.11.2018

EU-intressebevakning

Kommunförbundet bevakar kommunernas och landskapens intressen inom Europeiska unionen och det internationella samarbetet.

lateral-image-left

Kommunförbundets Brysselkontor

Kommunförbundet har sedan 1992 haft ett kontor i Bryssel. Kontoret stöder intressebevakningen i EU.

lateral-image-right

Europaparlamentsval

Justitieministeriet har uppdaterad information om europaparlamentsvalet på sina valsidor.

lateral-image-left

Europaparlamentets webbplats

På Europaparlamentets webbplats finns utförlig information om både parlamentets verksamhet och valet.

lateral-image-right