Landskapsförbunden

Regionutvecklingsansvar

Landskapsförbunden fungerar som sådana regionala utvecklingsmyndigheter som avses i lagen om regional utveckling (7/2014). Lagens syfte är att skapa förutsättningar för en regionbaserad tillväxt och förnyelse som bygger på hållbar utveckling samt för välfärd och social kohesion.

Landskapsförbundet ansvarar för den allmänna regionalpolitiska planeringen och för programmen i landskapet och har delvis hand om verkställigheten av programmen och de internationella kontakterna i anknytning till dem. 

Landskapsförbundet ska

  • göra upp regionala utvecklingsplaner (landskapsöversikt, landskapsprogram och plan för verkställigheten av det) som samordnar de regionala utvecklingsåtgärder som medlemskommunerna och bl.a. statens olika regionalförvaltningsmyndigheter ansvarar för.
  • ange målen för utvecklingen av landskapets trafiknätsstruktur och den övriga infrastrukturen i landskapet
  • utveckla näringslivets strukturer i syfte att skapa och trygga företag och arbetsplatser
  • delta i planering och beslut som gäller finansiering av nationella och EU-projekt
  • utveckla befolkningens yrkesmässiga kompetensmiljö
     

Planer och program bereds i samarbete med statliga och kommunala myndigheter samt med företag och organisationer i regionen. När programmen görs upp beaktas de utvecklingsmål och strategier som angetts i landskapsöversikten, regional- och näringspolitiska mål och miljökonsekvenser.

Landskapsförbundens planer och program har lagstadgade rättsverkningar. Kommunala och statliga myndigheter bör i sina egna operativa och andra åtgärder beakta förbundets planer och program.

Programbaserad regionalpolitik kan bedrivas även med näringslivet, företagen, medborgarorganisationerna och den s.k. tredje sektorn. Verksamheten präglas av särdragen i varje enskild region.  

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman