Kommunförbundets registratur och arkiv

Läsande människor

Kommunförbundets och KT Kommunarbetsgivarnas registratur betjänar våra medlemmar, intressentgrupper, husets egna sakkunniga och forskare inom kommunsektorn.

Registraturen registrerar och arkiverar dokument som sänds till Kommunförbundet och Kommunarbetsgivarna och som uppkommer inom deras verksamhet: Vi bevarar viktig information och dess kontext för användning inom förbundets verksamhet och beslutsfattande. Unikt, ur forskningssynpunkt viktigt material är framför allt arkiven från det nuvarande Kommunförbundets föregångarorganisationer. Den äldsta arkivhelheten är arkivet över Centrallånekassan för Finlands stads- och landskommuner Ab från åren 1909–1936 (Kuntien keskuslainakassa Oy).

Arkivförteckningarna (på finska) innehåller noggrannare information om hurdant material föregångarorganisationernas arkiv innehåller (i förteckningarna över det äldre materialet finns tyvärr brister).

Observera att dokument som innehåller personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen får lämnas ut endast för historisk eller vetenskaplig forskning. Därför ska anhållan om tillstånd att forska göras på följande blankett.  Läs mer om hantering av personuppgifter i Kommunförbundets dataskydsbeskrivning.

Vi ger gärna närmare upplysningar!

Kontaktinformation

Finlands Kommunförbund / Registratur och arkiv

PB 200, 00101 Helsingfors
Andra linjen 14, 00530 Helsingfors
Tfn +358 9 771 2651
Fax +358 9 771 2291
registratur@kommunforbundet.fi

Registraturen och arkivet håller öppet vardagar 9.00–15.00.