Kommunförbundets arkiv

Läsande människor

Kommunförbundets och dess föregångares arkiv är en unik helhet i finländskt perspektiv. Arkiven dokumenterar i sammanställd form utvecklingen och faserna i kommunernas verksamhet och förvaltning; vi bevarar och tillgängliggör det kulturarv som beskriver lokalförvaltningen.

Finlands Kommunförbund rf (Kommunförbundet) bildades när sju centralorganisationer slogs samman i juni 1993. Av dessa sju bildar Kommunala arbetsmarknadsverket, som använder namnet KT Kommunarbetsgivarna (KT), med sitt arkiv fortfarande en egen separat helhet. Till skillnad från Kommunförbundets övriga verksamhet sköter KT lagstadgade myndighetsuppgifter som arbetsmarknadscentralorganisation och intressebevakare för kommunala arbetsgivare.

Mer information om Kommunförbundets historia hittar du här.

Användning av arkiven

Arkiven är tillgängliga för historisk och vetenskaplig forskning. Därtill är KT:s myndighetshandlingar tillgängliga i enlighet med bestämmelserna i offentlighetslagen. Observera dock att dataskyddslagstiftningen begränsar användningen av handlingar som innehåller personuppgifter. Varje begäran om uppgifter ska därför göras på en blankett för tillstånd att forska. Läs mer om hantering av personuppgifter i Kommunförbundets dataskyddsbeskrivning.

Samordnad registratur och e-postservice

Vid Kommunförbundet finns dessutom en samordnad registratur: De meddelanden som riktas till Kommunförbundet eller KT som organisation, såsom begäran om utlåtande och utnämning samt allmänna förfrågningar, ska sändas till adressen registratur@kommunforbundet.fi eller registratur@kt.fi .

För enskilda frågor som uppkommit i kommunens tjänst eller förtroendeuppdrag och vid tolkningen av arbets- och tjänstekollektivavtal tillhandahåller våra sakkunniga rådgivning via vår e-postservice:

Kommunförbundets e-postservice
KT:s e-postservice

Kontakter med andra arkiv

Kommunförbundet förvarar kommunernas centralorganisationers arkiv, som förutom att registrera deras eget arbete också på ett allmänt plan berättar om kommunernas verksamhet: till exempel utlåtanden, protokoll och publikationer ger en bild av utvecklingen av lagstiftningen om lokalförvaltningen. I brevserien bevaras de kommunala arbetstagarnas och förtroendevaldas dagsaktuella frågor och centralorganisationernas svar på dem från alla kommunala verksamhetsområden från flera årtionden.

Enskilda kommuners arkiv förvaras av varje kommun själv i sitt eget kommunarkiv, och begäran om uppgifter som gäller dem kan sändas till registraturen i kommunen i fråga eller direkt till kommunarkivet.

Kommunernas kontaktinformation 

Eftersom Kommunförbundet och KT Kommunarbetsgivarna representerar och betjänar kommunernas arbetstagare och förtroendevalda, utgör arbetet politik för att trygga varje kommuninvånares välfärd. Våra arkiv, i synnerhet KT:s material, är nära kopplade till de arkiv hos politiska rörelser som pejlar samma verksamhet ur ett annat perspektiv. Se listan över privata centralarkiv.

Kontakter med andra minnesorganisationer

Kommunförbundets publikationer finns tillgängliga via arkivets informationstjänst i Kommunernas hus och kan lånas på Kommunförbundets bibliotek.

Via Finna-tjänsten hittar du genom samma sökning skatter som finns i andra arkiv, bibliotek och museer i Finland, en del av dem fritt 
tillgängliga på webben.

Europeana främjar på europeisk nivå presentationen av kulturarvet och tillgången till det i digital form.

 

Kontaktinformation

Finlands Kommunförbund / Registratur och arkiv

PB 200, 00101 Helsingfors
Andra linjen 14, 00530 Helsingfors
Tfn +358 9 7711
registratur@kommunforbundet.fi

Registraturen och arkivet håller öppet vardagar 9.00–15.00.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information